Referat fra styre- og gruppemøte i Frogner Venstre 28.4.14

Her er referat fra styre- og gruppemøtet i Frogner Venstre mandag 28.4.14 som ble avholdt i vakker vårsol på Waynes Coffee på Solli Plass:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


REFERAT STYRE- OG GRUPPEMØTE FROGNER VENSTRE 28.4.14 KL. 19-20:30:

Sted: Waynes Coffee på Solli Plass.
Tilstede: Hakan Verimli, Magnus Huth, Pål Magne Ånestad, Tore Wilken Nitter Walaker, Anne-Lise Bergenheim, Jan Mykleset og Marit Kamøy

Forfall: Erik Haaland, Natasza P. Sandbu, Jan Mesicek, Einar Kjerschow.

AGENDA:

1. FRA SIST:
Kort oppsummering av landsmøtet i Venstre (4.-6-4-14), arbeidet med kontingent 2014 og planlegging av besøk i bydelen fra miljø- og samferdselsbyråd Guri Melbye.

2. POLITISKE SAKER:
Ingen kontroversielle saker som skal opp til behandling i BU 29.4.14 – Frogner Venstres representanter i BU jobber aktivt videre med Fjordbysaken og Frognerbadet som områdebad.

Det jobbes aktivt mot både byråd og sentrale politikere fra BU og fra Frogner Venstres representanter i driftsstyret ved Ruseløkka skole.

Bademeldingen skal opp til behandling i bystyret i løpet av juni måned – Frogner Venstre jobber for at Frognerbadet skal bli helårsbad å få status som områdebad.

Frogner Venstre tar initiativ til nødvendige forskriftsendringer for å kunne videreføre arbeidet med bydelsvise parkeringsplasser for bildelingsordninger. Saken tas opp på neste styre- og gruppemøte – andre bydelslag inviteres til å delta sammen med oss. Abid Raja inviteres.

Mobilitetsmeldingen – Tore W.N.W og Magnus H. tar tak i denne saken og legger fram notat for styret kommende møte.

Kommuneplanens høring – Anne-Lise Bergenheim ser nærmere på frister og innhold og kommer med forslag til prosess på neste styremøte.

3. ORGANISATORISKE SAKER:
Styret starter ringerunder til de medlemmene som pr. i dag ikke har betalt kontingent 2014. Ringelister fordeles på Hakan, Magnus, Jan My og Tore. Målet er å få alle medlemmer til å betale kontingent innen sommeren.

Lokalpolitisk verksted finner sted lørdag 10.5.14 – fra styret møter Hakan sammen med evt. Tore og Jan My

Frogner Venstre deler ut NÆRMILJØPRISEN 2014 og går i gang med å finne verdige kandidater til prisen. Det skal laget et eget arrangement for utdelingen.

Frogner Venstre skal arrangere STAND i Bygdøy Alle på markedsdagen 14.6.14 – Anne-Lise sjekker ut med sekretariatet om det er laget/skal lages flyere til denne dagen. Behovet også spilt inn ovenfor FV fadder i OV styret, Anders Bergsaker.

Miljøbyråd Guri Melby deltar ved årets åpning av Frognerbadet mandag 19.5.14 kl. 06:45. Frogner Venstre lager arrangement rundt dette!

4. FRAMOVER:
Styreleder informerer om NOMINASJONSPROSESS til bystyret og til BU, samt PROGRAMPROSESS fram til årsmøtet i Oslo Venstre i februar 2015. Viktige datoer er 1.6 (frist for medlemmene til å komme med forslag til kandidater til bystyret) og 30.11 (nominasjonsmøte). Førsteutkastet til lokalvalgprogrammet 2015 vil foreligge innen 15.8 og fristen for innspill til førsteutkastet er 15.5. Forslag til programmet kan sendes på [email protected]

Styret setter ned en lokal valgkomite bestående av Ingvill Stavnes (leder), Pål Magne Ånestad og en deltager til. Pål Kloumann og Erik Håland vil bli forespurt.

5. EVENTUELT:
Thomas Øien Eibakk går ut av styret og takkes for innsatsen; han flytter til Ski.
Styret sender oppmuntringshilsen til styremedlem som har vært langvarig syk.

NESTE STYRE- OG GRUPPEMØTE blir mandag 26.5.14 – agenda følger. Hovedsak: bildeling/samferdsel/gjest: Abid Raja.

Møtet hevet kl. 20:30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**