Interpellasjon om elevers rettssikkerhet

Vi har levert interpellasjon med mål om å sikre at elever og foreldre i Ullensaker kjenner sine rettigheter. Interpellasjonen skal opp til behandling i morgendagens kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Opplæringslovens kapitel 9a skal sikre elever i grunnskolen et minst like godt vern som arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven. Dette skal ivaretas blant annet gjennom opplæringslovens §9A-3. « Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Foto: Microsoft

Enkeltvedtak i Ullensaker skolen
Enkeltvedtak gir klageadgang og rett til informasjon til den eller de vedtaket berører. Det er derfor gode grunner til å fatte enkeltvedtak i skolen. Vi er derfor glad for at man i medieoppslag har vært tydelig på at opplæringslovens §9A-3 skal følges i kommunen. I følge tall fra administrasjonen har antall enkeltvedtak etter §9a-3 de siste årene ligget på 15 – 20 stk. årlig for alle skolene i Ullensaker.

Mobbing i Ullensaker skolen
I følge elevundersøkelsen 2013 oppfatter ca 5 prosent av elevene at de mobbes. I følge medieoppslag er prosentandelen den samme i Ullensaker. Med over 4000 elever i grunnskolen utgjør det i overkant av 200 elever i kommunen. Elevundersøkelsen viser også at det ikke er alle tilfeller voksne ved skolen har kjennskap til, men selv når man korrigerer for dette antallet vil det trolig være 100 – 150 elever som anser at de mobbes i Ullensaker.

Våre spørsmål til ordføreren
Vi er interessert i om elever og foreldre i Ullensaker har kjennskap til sine rettigheter og om kommunen har tilstrekkelig system til å følge opp opplæringsloven slik Utdanningsdirektoratet ønsker. Vi stiller derfor ordføreren fire spørsmål i vår interpellasjon:
1. Har Ullensaker et tilstrekkelig godt administrativt system som sikrer oppfølging i hver enkelt sak slik Utdanningsdirektoratet beskriver?
2. Har foreldre og elever kunnskap om sine rettigheter, inkl. rett til å få sin sak behandlet med enkeltvedtak?
3. Hvordan følger Ullensaker opp de sakene som ikke behandles etter enkeltvedtak, og hvor mange er de på årsbasis?
4. På hvilken måte trekkes det lærdom fra alle hendelsene ved alle skolene for å finne ut hvilke tiltak som fungerer?

Les hele vår interpellasjon her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**