Interpellasjoner til fylkestinget

May Valle har sendt inn tre interpellasjoner til Fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Interpellasjon

AD. Rekruttering fra utlandet. I.
Det er over tid blitt kjent at fylkerådet arbeider med å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Fra Spania ønsker man å hente spesialister til helsetjenesten. I oktober 2013 ble det avholdt konferanse i regi av Nordland fylkeskommune om behovet for å rekruttere arbeidstakere fra utlandet. Det ble bl.a. redegjort for et samarbeidsprosjekt med Helse Nord, der man ønsket å hente inn arbeidstakere for å dekke spesialisthelsetjenesten. Spania ville være et aktuelt land å rekruttere fra. Senere er det kunngjort at fylkeskommunen går inn med penger i dette rekrutteringsprosjektet. I lys av de vanskelig forhold norske medisinerstudenter opplever i dag med å komme videre i spesialistlegeutdanningen, vil jeg rette fokus mot følgende: I dag er det ikke nok turnuslegeplasser til uteksaminerte medisinerstudenter. Her er det også kø, lang kø (400 ved siste telling) og tiden går. Avtjent turnuslegetjeneste er som kjent en forutsetning for å gå videre til å kunne bli ansatt i legestilling og for å komme videre til eventuell spesialisering. Det er også behov for assistentlegehjemler. Jeg er også kjent med at det er vanskelig å få praksisplass for medisinerstudenter som er inne i sitt 5. studieår. Er dette forhold man har drøftet med Helse Nord- eller ser man kun på rekruttering fra utlandet som eneste tiltak for å bøte på spesialistlegemangelen?

Interpellasjon.

AD. Rekruttering fra utlandet II.
Det er over tid blitt kjent at fylkesrådet arbeider med å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Til «blå sektor» er det gjort initiativ for å skaffe sjøfolk fra Fillipinene. I Rana Blad kunne vi for ei tid siden lege et innlegg av direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, som påpeker at tilgang på sjøfolk er stor i Nordland. Det står ungdommer i kø for å få lærlingeplasser. Problemet ligger hos rederiene som ikke evner å legge til rette for ungdommer. Dette kan fylkeskommunen gjøre noe med — ved å stille krav i forbindelse med utlysing av anbud og inngåelse av kontrakter, hevdes det. For ei tid siden var det strid om maritim linje ved Sandnessjøen skulle bestå eller ikke. Hva gjøres i dag for å rekruttere norske elever/studenter til sjømannsyrket når det gjelder tilrettelegging for avtjening av praksis etter teoretisk utdanning, når det gjelder ungdom til videregående skole og ansettelsesmuligheter i rederiet der fylkeskommunen er kunde/har avtale om kjøp av tjenester.
Hva er gjort i forbindelse med rekruttering fra Fillipinene? Hvilke dimensjoner og type mannskap er det eventuelt snakk om? Hvilken rolle har fylkeskommunen i dette arbeidet?

Interpellasjon

Tilgjengelighet for alle i kollektivtilbudet?

Jeg har mottatt følgende beskrivelse fra en av fylkets eldre:

Sitat: «Enkelte nye bestemmelser i fylkestinget angående busstrafikken har opprørt meg.

1.Stoppesteder som er «lagt ned», også for avstigning.
Jeg kom med siste buss fra Hamarøy, og skulle gå av i Myra på Bertnes. Dit kom vi i halv elleve-tida en mørk og svart uværskveld. Men sjåføren opplyste om at han ikke hadde lov til å stoppe i Myra. Nærmeste stoppested var Bertnes. Det vil si nærmere en kilometer lenger å gå for meg, i uvær og dårlig føre, og med bagasje på slep. Det er ganske heftig for en dame som nærmer seg 80 år! Men det hadde fylket bestemt!

2. Rutehefter.
En eldre mann ba buss-sjåføren om et rutehefte.” Nei, det finnes ikke lenger! Du må gå inn på nettet!” ” Men æ har ikkje ei sånn maskin.»

Det er faktisk ganske mange eldre som ikke har eller kan bruke datamaskin.
Jeg tok meg en tur på Sentrumsterminalen for å finne ruteopplysninger på oppslag, så jeg kunne skrive opp de nye avgangstidene som er viktige for meg. Men tro det eller ei, det fantes ikke oppslag med ruteopplysninger! På en trafikksentral! De la skylda på fylket.

Det er lett å kjenne seg både avmektig og sint. Dette er diskriminering av gamle mennesker! Begge disse eksemplene tar fra meg lysten til å reise med buss. Var det meningen?

Jeg håper noen «tar til vettet»!» sitat slutt.

Spørsmål:

Er det rimelig at busstilbudet er så stramt at man ikke kan åpne for avstigning på nærmeste buss-stopp for reisende?

Ser fylkesrådet de problemer de nye ordningene med kun elektroniske bussruter medfører?

Norge skal være universelt utformet og tilrettelagt for alle innen 2025. Situasjonen som er beskrevet av denne eldre damen, viser at man går motsatt veg. Ser fylkesrådet behovet for å ha også dette med i vurderinger når endringer gjøres for kollektiv-tilbudet?

Nordland Venstre
May Valle (gruppeleder)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**