Fremmet forslag til effektive tiltak mot mobbing

Kommunestyret behandlet mandag vår interpellasjon om rettsikkerhet og mobbing. Vi fulgte opp interpellasjonen med to forslag vi mener kan bedre det psykososiale miljøet i Ullensaker-skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ullensaker Venstre ønsker å få en arbeidsmetodikk i skolene som innebærer fokus på gode løsninger av mobbesaker. Det er derfor viktig å få en årlig rapport over skolenes registrerte enkeltvedtak, slik at kommunen gjennom hele året må kartlegge mobbesaker og tiltakene som skolene iverksetter. Det viktigste for Ullensaker Venstre er at alle skolene har en systematikk gjennom et system som er enkelt å bruke og som virker, slik at de barna som opplever mobbing får den hjelp de trenger, og at barnas foresatte kan føle seg trygge på at tiltak blir satt i gang. Foresatte og elever skal kjenne sine rettigheter når de opplever mobbesituasjoner.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Mandagens kommunestyremøte
Før kommunestyremøtet var det barn og unges kommunestyre med manifest mot mobbing. Her la representanter for elevrådene i Ullensaker fram mange gode forslag til tiltak mot mobbing. Det ble en god start på møtet og gjorde fremleggingen av vår interpellasjon om rettsikkerhet for elever og foreldre ekstra aktuell. Interpellasjonen ble grundig behandlet og satt i gang en god diskusjon i kommunestyresalen.

Våre forslag til vedtak
Ullensaker Venstre ønsker å sikre at elever og foreldre kjenner sine rettigheter og sikre gode rutiner i kommunen for å følge opp mobbesaker. Etter ordførerens svar på våre spørsmål fulgte vi opp med to forslag til vedtak vi mener kan bidra til dette:

1) Kommunestyret ber rådmannen sørge for at foreldre/foresatte og elevene kjenner sine rettigheter, f.eks. gjennom FAU ved skolene, eller på annen egnet måte.
2) Kommunestyret ber rådmannen informere i årsrapporten om utviklingen i det psykososiale miljøet i Ullensaker-skolen.

Forventer positiv behandling av vedtakene i HSB
Våre forslag til vedtak ble vedtatt oversendt til hovedutvalg for skole og barnehage (HSB) for behandling. Vi er fornøyd med den grundige behandlingen vår interpellasjon fikk i gårsdagens møte og forventer en positiv behandling av våre to forslag her.

Ikke alle kjenner sine rettigheter
En årlig rapportering mener vi bidrar til å opprettholde fokuset mot mobbing, og bidra til systematikk i dette arbeidet. Mye tyder på at foreldre og elever ikke alltid kjenner sine rettigheter, og derfor mener vi dette er noe kommunen bør bidra til, blant annet må skolene informerer om at man kan få sin bekymringsmelding registrert som enkeltvedtak. Til NRK i går sa Helga Kristin Johannessen i fra organisasjonen Anonyme Foreldre Av Mobbeofre, «foreldre handler ofte i blinde. De vet ikke hva de skal gjøre eller hva slags rettigheter de har. Man skal være godt kjent i internettverden for å finne informasjon».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**