STORT ENGASJEMENT FOR LEGEVAKTA

Høyt engasjement hos de oppmøtte preget dialogmøtet om legevakt. Over 30 personer hadde funnet vegen til kommunestyresalen, disse fikk med seg gode innledninger av konstituert kommunalsjef for helse og velferd, Hege Holt og leder av akuttmottaket på diakonhjemmet Lasse Andreassen. Etter innledningene var det engasjerte oppmøtte som fikk svar og råd fra panelet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Over 30 personer møtte opp til Nes Venstres dialogmøte om legevakt og felles helsehus på Øvre Romerike. Flere politiske partier var til stede, i tillegg var det folk fra legevakta, ambulansetjenesten og interesserte innbyggere i Nes. Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli guidet innledere, paneldeltakere og oppmøtte igjennom et to timer langt møte som bragte på banen mange nye momenter og ny kunnskap i saken om lokal legevakt og felles helsehus på Øvre Romerike. Engasjementet var stort, og tiden forsvant raskt unna etterhvert som dialogen i kommunestyresalen rullet av gårde.

Lasse Andreassen holdt en strålende innledning på dialogmøtet 24. april.

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Rikets tilstand
Konstituert kommunalsjef Hege Holt startet med en god innledning om dagens løsning m legevakt og avtale m Kongsvinger sykehus. Fakta, informasjon om krav fra samhandlingsreformen og tilbudet som er tenkt i nytt felles helsehus på Øvre Romerike. Deretter holdt Lasse Andreassen, leder av akuttmottaket på diakonsykehuset og medlem av referansegruppa til Aker en flott innledning m erfaringstall fra Oslo og utfordringer m fremtidige sykdomsbilder. Lasse Andreassens presentasjon finner du her.

Panelet i dialogmøtet besto av Hege Holt, Kjersti Almåsvold, Lasse Andreassen og Bjørn Erik Sørli

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Panel i dialog
Etter innledningene hadde Nes Venstre lagt opp til dialog mellom oppmøtte og et panel. I panelet satt både Hege Holt og Lasse Andreassen. Disse to ble i tillegg supplert med Kjersti Almåsvold, kommunestyremedlem i Eidsvoll for Venstre og Bjørn Erik Sørli, seksjonsleder akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus. Panelet bidro med svar og kunnskap om samhandlingsreformen, kommunale akutte døgnplasser (KAD), erfaringstall og rapporter på området. I tillegg bidro salen selv med mange gode opplysninger og kunnskap.

Akershus`beste legevakt
– Vi har kanskje Akershus`beste legevakt, sier paramedic Jan Erik Christensen, de hjelper folk når de skal og med de de skal fortsetter han. Virksomhetsleder for Legevakta Borghild Holtung kunne fortelle at det ikke er problemer med å rekruttere leger til legevakta i Nes, tvert i mot er det av og til kamp om vaktene. Nes legevakt samarbeider veldig nært med ambulansetjenesten og nyter stor respekt i hele fylket.

Presset på ambulansen vil øke
Med en interkommunal legevakt i Ullensaker vil presset på ambulansen øke betraktelig.
-Ambulansen er allerede i dag under høyt arbeidspress, og en økning av transport til legevakt vil gå ut over andre pasientgrupper. Kapasitetsregulering av ambulansen styres ikke av Nes kommune, og vi kan derfor ikke regne med å få økte ressurser for å kompensere avstander og mer kjøring. Dette medfører press på beredskapen og tryggheten for den enkelte innbygger blir lavere, sa ambulansesjåfør Jan Bråten. Terskelen for å ringe ambulanse i Nes er høy sammenliknet med kommunene på Nedre Romerike. Bortfall av lokal legevakt kombinert med denne høye terskelen for å ringe 113 kan føre til at personer som burde ha vært hos lege ikke kommer dit.

Usikkert kostnadsbilde
Prosjektrapporten viser en besparelse på totalt 364 000,- ved å velge felles helsehus på Øvre Romerike kontra løsningen Nes kommune har i dag. Behovene i rapporten er ikke vurdert i en usikkerhetsanalyse, det er heller ikke kostnadsbildet. Mange av tjenestene som felles helsehus skal tilby (feks røndtken) er tenkt kjøpt inn via tjenesteavtaler, det betyr at kostnadsbildet kan endre seg betraktelig i årene fremover. I tillegg er ikke lokale merkostnader ved nedleggelse av legevakta medtatt. I dag er det lokal legevakt som håndterer utrykning til Nes Sykehjem. Det vil bli en merkostnad knyttet til denne typen utrykninger fra en interkommunal legevakt i Ullensaker. I tillegg ble det vektlagt dårlige erfaringer med kostnadsstyring på andre interkommunale samarbeid på Øvre Romerike, både DGI og ØRBR fikk sitt pass påskrevet. – Vi har ikke råd til å “spare” mer på interkommunale samarbeid, sa Arbeiderpartiets Birgitta Løkkevik. Erfaringstall viser også at gjestekommuner benytter tjenesten mindre enn vertskommunen slik at gjestekommunen i realiteten sponser vertskommunen med penger til tjenestene.

Dialogmøtet om legevakt og helsehus hadde godt besøk

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Nærhet er kvalitet
Mange av de oppmøtte argumenterte for viktigheten av nærhet til legevakta. Nærhet er i seg selv en kvalitet fordi det medfører trygghet. -Ved å velge å beholde legevakta og lokalisere KAD plassene i tilknytning til denne kan både lege- og sykepleierkompetanse styrkes i egen kommune, sier Lasse Andreassen. Kjersti Almåsvold kunne fortelle at dette var en av hovedårsakene til at Eidsvoll valgte å si nei til en felles løsning. Videre ble det tatt til orde for at samarbeid og robuste fagmiljø ikke lenger behøver bety samlokalisering. -I dag gjennomføres det avanserte kirurgiske inngrep på tvers av kontinenter ved hjelp av ny teknologi, uttalte Eidsvoll Venstres Kjersti Almåsvold. Det ble også stilt store spørsmål ved kapasiteten og bemanningen som ligger i prosjektrapporten i forhold til interkommunal legevakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**