Referat styre- og gruppemøte 26.5.14

Styre- og gruppemøtet ble lagt i forkant av åpent møte om den nye kommuneplanen i Oslo Bymuseum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


REFERAT FRA STYRE- OG GRUPPEMØTE I FROGNER VENSTRE 26.5.14:

Sted: Herregårdskroen i Frognerparken kl. 18:30-19:30.

Tilstede: Marit Kamøy (leder), Anne-Lise Bergenheim, Natasza P. Sandbu, Anne-Lise Bergenheim og Hakan Verimli.

Forfall: Erik Håland, Pål Magne Ånestad, Jan Mykleset, Tina Shagufta Kornmo, Magnus Huth, Linn Cathrine Lunder, Christina Apuzzo, Tore Wilken Nitter Walaker og Einar Kjærschow.

AGENDA:

1. Fra sist
•a. Lokal politisk verksted 10.5
Hakan – kort oppsummering hvor det viktigste er forslag til nye måter å aktivisere medlemmene på gjennom mails og “Buddy” ordninger. Styret synes det er en god ide å ha “makker”/”fadder” ordninger for de nye medlemmene som stadig strømmer til bydelslaget vårt. Vi skal jobbe fram et mandat for en slik ordning fram til neste styremøte. Da skal vi også vurdere om noen av bydelslagets politiske veteraner skal være “Coach” for nye medlemmer som ønsker en innføring i lokalpolitikken. Styret diskuterer hvordan slike ordninger kan samle og aktivisere nye medlemmer i bydelslaget.

•b. Aksjon Bademeldingen 19.5
Vi hadde planlagt en aksjon i Frognerbadet i forbindelse med åpningen for sesongen 19.5.14 – men avlyste aksjonen da Bymiljøetaten ikke gav tillatelse til noen form for politisk markering i eller ved badet. Styret ønsker i stedet å arrangere rushtidsaksjoner i uke 24 – nærmere bestemt onsdag 11.6 og fredag 13.6 – for å markere vårt standpunkt om å jobbe for Frognerbadet som framtidig områdebad.
Alle som har lyst til å delta på rushtidsaksjonene – bare ta kontakt med [email protected]!

2. Politiske saker
•a. Status Bildelingsparkering
Styret v/Tore Wilken Nitter Walaker har utarbeidet et forslag til forskriftsendring som er oversendt Abid Raja og hans politiske rådgiver Magnus Sandsmark til videre bearbeidelse. Vi kommer tilbake med informasjon om hva som skjer videre på “forskriftssporet”.

•b. Bademeldingen
Bydelslaget v/Tore, Anne-Lise og Magnus jobber videre mot bystyregruppen fram mot behandlingen i bystyret medio juni. Også her har vi spilt inn våre standpunkter vedr. Frognerbadet som områdebad og andre lokale skolebad som Ruseløkka skolebad.

•c. Kommuneplan
Styret møter i dag på Åpent Møte i Oslo Bymuseum om høringsutkastet til ny kommuneplan. Det tas deretter stilling til hvorvidt vi skal komme med høringsuttalelse innen fristen 30.5.14.

3. Organisatoriske saker
•a. Mandag til nominasjonskomiteen
Styret legger nå siste hånd på mandat til nominasjonskomiteen til BU. Oversendes leder for komiteen Ingvill Elvestad.

•b. Ringerunde kontingent
Pr. i dag er det 68 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2014. Disse fordeles mellom styremedlemmene som ringer hver enkelt om minner om hvor overmåte glade vi blir for at kontingenten betales!

4. Framover
•a. Sommerfest
Finner sted 3.6.14 på Sukkerbiten. “Sladder” fra festen imøteses på neste styremøte!

•b. Stand 14.6.14
Frogner Venstre har fast standplass vis-a-vis Gimle Kino. Vi deler ut flyere og snakker med folk. Profilert sak er Bademeldingen og Frognerbadet som områdebad!

5. Eventuelt

Møtet hevet kl. 19:25
Marit Kamøy/styreleder Frogner Venstre
Leder Frogner Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**