Stiller spørsmål

Til kommunestyremøtet den 26.mars sendte gruppeleder for Venstre, Hanne Nora Nilssen, inn spørsmål. Disse spørsmålene ble ikke besvart i møtet, men er ventet besvart i dagens kommunestyremøte. Nilssen stiller blant annet spørsmål om ordfører vil få fortgang i prosessen med å ansette to nye pleiere i sektor for pleie og omsorg. Kommunestyremøtet er klokken 11.00 på Rådhuset. Det kan også sees via nettet ved å gå inn på kommunens nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmål vedrørende pleie og omsorg

I budsjettforliket mellom V, A og Frp ble det vedtatt å opprette 2 nye pleiestillinger innenfor pleie og omsorgssektoren. På spørsmål fra undertegnede i formannskapet den 12.februar ang ansettelsesprosessen, svarte administrasjonssjefen at disse stillingene ikke ville bli utlyst enn så lenge finansieringen ikke var på plass. I saksframlegget til det administrative vedtaket av 20.januar 2014 hvor administrasjonssjefen vedtar å opprette 3 kommunalsjefsstillinger fra og med 1.mars skriver administrasjonssjefen følgende:

Kommunestyret har p.t ikke bevilget økte ressurser til å utlyse nye stillinger som kommunalsjefer, dette betyr at vi må implementere rollen som kommunalsjef gradvis basert på frigjøring av ressurser i organisasjonen evt nye ressurser fra kommunestyret. Dette vil også i en overgangsfase gjenspeile seg i de forventningene som stilles til kommunalsjefen, da de som tilsettes fortsatt må løse tidligere oppgaver de er tillagt i organisasjonen.

Med andre ord er det blitt opprettet 3 nye kommunalsjefsstillinger i Alstahaug kommune uten at finansieringen er på plass.

– Hva er årsaken til at det kan opprettes 3 nye kommunalsjefsstillinger uten at finansieringen er på plass, samtidig som det argumenteres for at det ikke kan opprettes 2 nye stillinger innenfor sektor pleie- og omsorg siden finansieringen ikke er på plass?

– Hva har blitt gjort fra administrasjonens side for å få på plass en finansieringen til to nye stillinger innenfor pleie og omsorg?

– Vil ordfører sørge for at det blir fortgang i prosessen med å bygge nytt sykehjem, og sørge for at det snarest blir utarbeidet en plan for møtevirksomheten i styringsgruppen for bygging av sykehjem?

Ang opprettelse av 3 nye kommunalsjefsstillinger

Den 20.januar vedtok administrasjonssjefen i et administrativt vedtak å gjøre organisatoriske endringer gjeldende fra og med 1.mars. Blant annet oppretter administrasjonssjefen 3 nye kommunalsjefsstillinger med administrasjonssjefens fullmakter (assisterende rådmenn). I delegasjonsreglement for Alstahaug kommune står det at kommunestyret skal ansette administrasjonssjef og avgjøre spørsmål om åremål i ledende stillinger , jfr Kommunelovens paragrafer nr 22 og 24.. Administrasjonssjefen har nå opprettet 3 kommunalsjefstillinger, med administrasjonssjefens fullmakter, uten at kommunestyret har fått seg forelagt en sak hvor kommunestyret skal ta stilling til om disse nye stillingene skal være på åremål eller ei.

– På hvilket grunnlag kan administrasjonssjefen unnlate å la kommunestyret vurdere om stillingene som kommunalsjefer skal være på åremål, når det slås fast i gjeldende delegasjonsreglementet for Alstahaug kommune at kommunestyret skal avgjøre slike spørsmål?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**