Vil belønne sykkel i byer

kronikk av Abid Q Raja (V) og Terje Cruickshank (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil belønne byer med statlige millioner dersom de satser på tiltak som kan gjøre forholdene bedre for syklister. Syklistene kan snart innkassere en seier med et verbalforslag i Stortinget fra Abid Raja (V) og Hans Fredrik Grøvan (Krf) som gjør at belønningsordningen for gang- og sykkel nå kommer på plass i løpet av 2014.
Dette er vedtaket: Stortinget ber regjeringen etablere en belønningsordning for gang- og sykkelveier og komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
Et vedtak som har fått godt gehør også hos regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Forslagsstillerne viser til at mer aktiv transport i form av gange og sykling har et stort potensial for å øke aktivitetsnivået i befolkningen. Siden kommuner og fylker har et betydelig ansvar for å sikre gode forhold for gående og syklende, blant annet i arealplanleggingen og ved å bygge sammenhengende nett av gang- og sykkelveier, bør det opprettes en statlig belønningsordning for gang- og sykkelveier. Dette vil bety en fortgang i arbeidet med sykkelveier over hele Norge. Ingen i komiteen kan ennå si noe om størrelsesordenen på den nye belønningsordningen. I Venstres alternative budsjett hadde vi lagt inn 100 millioner til en belønningsordning for gang- og sykkel, og Venstre jobber for å få dette til. Venstre ser for seg en sykkelordning etter modell av belønningsordningen for kollektivtrafikk i landets største byer. Den har fungert godt. Derfor bør vi få en tilsvarende ordning for byer som tilpasser seg syklistenes behov i form av sykkelveier, sykkelstier og parkeringsordninger for sykler. Men en slik sykkelstimulans bør gjelde i alle byer, ikke bare i de store. Vi tror sykkeltiltak vil kunne gi vel så god effekt i små og mellomstore byer som i storbyene, for her vil sykkel også være et alternativ til tradisjonelle kollektivtiltak. Økt bruk av sykkel også vil redusere lokal forurensning. Sykkelen er et kinderegg. Den bidrar til å lette trafikkavviklingen i byene, den reduserer utslippene og forbedrer folkehelsa. Det er viktig for Venstre at initiativene for sykkeltiltakene må komme lokalt og at staten stiller opp med hjelp til finansieringen i tillegg til det byene selv bruker på ordningen. På oppdrag fra KS har Civitas utviklet et kvantifiseringsverktøy, et verktøy som måler effekten av ulike kollektivtiltak og i hvor stor grad de bidrar til klimautslippsreduksjoner. Slike konkrete målinger bør danne grunnlaget for en ny ordning hvor kommunene får betalt når man klarer å redusere biltrafikk og øke kollektivbruken, ikke bare for planer om å gjøre det. Byene må vise reel vilje til å satse på økt sykkelbruk. En statlig belønningsordning vil da virke som en ekstra stimulans. I tillegg vil byer kunne lære av gode eksempler fra andre byer. Det skal ikke så mange statlige millioner til for å få byer til å prioritere sykkeltiltak økonomisk og effekten kan fort bli stor.

sykkelbyen mandal

De lokale forutsettingene i Bodø for å komme på den statlige belønningsordningen for sykkel er god. Bypakke Bodø har en balansert fordeling av tiltak. Ved gjennomføringen av pakken er det en forutsetning at minst 20 prosent av midlene fra stat og bompenger skal brukes til kollektivtiltak og for å bedre forholdene for gang- og sykkeltrafikken. Innenfor denne andelen regnes også spesifikke trafikksikkerhetstiltak. I fase IIb ligger det inne 250 millioner til «Div tiltak for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljøtiltak innenfor byområdet». I Bodø kommunes vedtatte Sykkelplan er hovedmålet å styrke sykkelens rolle som transportmiddel og at det skal være attraktivt og trygt for alle å sykle. Sykkelvegnettet er inndelt i 6 hovedruter og 16 lokale ruter. Hovedrutene er direkte ruter mellom viktige målpunkt og følger i hovedsak hovedvegnettet for biltrafikken. De lokale rutene server områdene mellom hovedvegnettet, men de kan også være alternative ruter til hovedvegnettet. I handlingsplanen foreslås fysiske tiltak langs rutene der det er behov for utbedring og mer trafikksikre løsninger. Handlingsplanen omfatter også sykkelparkering, drift/ vedlikehold og skilting/sykkelveivisning. Kombinasjonen mellom Venstre arbeid på Stortinget og Venstres arbeid lokalt gjør at Bodø nå er i en god posisjon for å utløse belønningsmidler fra staten. Noe som vil gi rom for at flere av tiltakene som ligger i Handlingsplanen for sykkel kan realiseres.

Venstre vil:
At andelen av reisende med sykkel skal være 12 prosent innen 2020
Stimulere bedrifter til å tilrettelegge for økt andel arbeidsreisende med kollektivtrafikk, sykkel og gang.
Innføre en belønningsordning for økning av andel sykkelreiser
Satse langsiktig og forpliktende på utbygging av sammenhengende gang og sykkelveinett.
Likebehandle eller favorisere sykkel sammenlignet med bruk av bil i alt statlig regelverk og økonomiske virkemidler. Dvs kilometergodtgjørelse for å sykle i jobb, i de til feller hvor du ville fått kilometergodtgjørelser for å ta bil.
Tilrettelegge for bedre by- og tettstedplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**