Nei til utredning av ny havn på auenlandet

Telemark fylkesting skal nå ta stilling til et planprogram for utvikling av godstransport på sjø i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. Det er et viktig arbeid for å få mer transport bort fra vei og over på transport til sjøs og med jernbane. En helhetlig tenkning og planlegging er nødvendig der investrering i jernbane, havner og godsterminaler ses i sammenheng slik at vi reduserer godstrafikken på veiene. Det er avgjørende for å redusere klimautslippeneog og for å redusere de store kostnadene ulykker på veiene påfører den enkelte som rammes og samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I dette arbeidet kan vi ikke ha et snevert perspektiv om hva som er best for Telemark. Vi må heve blikket og lete etter den løsningen som er best regionalt og nasjonalt. Venstre mener at det ikke er grunnlag for å utrede ny containerhavn på Auenlandet. Auenlandet er av stor betydning for friluftsliv og rekreasjon og er av de få store gjenværende uberørte områder i Grernlandsfjorden. Det vil være klar i strid med de rikspolitiske retningslinjer for forvaltning av den pressede strandsonen å anlegge en containerhavn her. Auenlandet har et rikt artsmangfold med flere truede arter av planter og fugler og i tillegg mange kulturminner.

Forkjemperne for utbygging av ny containerhavn på Auenlandet har helt urealistiske beregninger av kostnader og inntekter for en ny havn. Det er i et regionalt perspektiv ikke behov for en ny containerhavn på vestsiden av Oslofjorden i tillegg til de eksisterende havner vi har og de utviklingsmulighetene disse havnene har.

Venstre mener vi ikke skal kaste bort penger for å utrede et urealistisk Auenalternativ som en del av den planprosessen vi nå skal starte.
Det er av alle hensyn fornuftig å si nei til ny havn på Auenlandet i denne fasen av utredningen for ikke å skape urealistiske forhåpninger for de få som ikke klarer å løfte blikket og tenke langsiktig for å fremme den samfunnsutvikling mot et bærekraftig transportsystem som er nødvendig.

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer
Telemark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**