Nes Venstres innspill til kommuneplanens arealdel

Helse- og omsorg i nærheten av døgnbemannet institusjon og legevakt, trygging av myke trafikanter og Kongsvingerbanen er i fokus når Nes Venstre sender innspill til kommuneplanens arealdel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Legevakta, Nes sykehjem

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Nes Venstre avholdt gruppemøte på selveste frigjøringsdagen, 8. mai. Der ble partiets arealpolitikk gjennomgått og følgende forslag besluttet sendt inn som innspill i forbindelse med kommuneplanens arealdel:

Forslag 1: Grusbanen v. Nes Sykehjem
Nes Venstre er opptatt av en helhetlig tankegang innen omsorgstjenestene. I kommunens omsorgsplan er det identifisert behov for flere grader av tilbud. Nes Venstre ser det som hensiktsmessig at disse plasseres i nærheten av allerede døgnbemannet enhet ved Nes sykehjem og Nes legesenter. På den måten kan ny teknologi tas i bruk og gi trygghet til beboere som
store deler av døgnet klarer seg selv eller med begrenset tilsyn, men som har behov for tryggheten en døgnbemanning gir på grunn av livssituasjonen. Nes Venstre foreslår derfor at arealene knyttet til dagens grusbane ved Nes sykehjem benyttes til boligutvikling som gir flere trinn i omsorgstrappen.

Forslag 2: Videreutvikling av strandpromenaden på strekningen Gorolundevja — Årnes brygge — Høie- Hennisand som friluftsområde
Nes Venstre er opptatt av en god folkehelse. Det skjer en positiv utvikling av Årnes med tanke på etablering av nye boenheter som fører til en styrking av kommunesenteret. Disse boenhetene er tilrettelagt for alle aldersgrupper og mennesker med ulike behov. Nærhet til elva og gode muligheter for turaktiviteter og møtepunkter langs elva vurderer Nes Venstre som viktig for en god folkehelse. Nes Venstre ønsker derfor fortgang i reguleringsplanen for tangen- området og ønsker en universelt utformet tursti langs elva fra Gorolundevja og til Høye. I tillegg ønsker Nes Venstre at det skal avsettes arealer til å utvikle turstien videre bort til Hennisand.

Forslag 3: Tilførselsvei E16 — Årnes
Med en ny E16 på gang gjennom kommunen er det viktig at tverrforbindelsen mellom kommunesenteret og den nye vegen også får en god standard, og at myke trafikanter ivaretas på strekningen mellom Årnes og Vormsund. Dette inkluderer trygg kryssing av Glomma.
Nes Venstre mener det må settes av arealer for ny tilførselsveg som starter ved E16 avkjøringen ved Kulmoen. Nes Venstre mener det er spesielt viktig å legge startpunktet på samme sted som avkjøringen for å hindre lekkasje av trafikk fra Nybakk og over Fuglefjellvegen. Denne vegen har lav standard, har flere farlige kryss og er ikke definert som stamveg på strekningen. Den vedlikeholdes derfor i mindre grad enn stamvegen- også på vinteren.

Forslag 4: Sikring av myke trafikanter fra Årnes sentrum — Grønbakkvegen og på Svarverud
Nes kommunestyre har vedtatt i sin trafikksikkerhetsplan å skille mellom harde og mye trafikkanter fra Årnes sentrum til Grønbakkvegen. Nes Venstre mener det må settes av arealer til dette i kommuneplanen. I tillegg må myke trafikanter som i dag beveger seg langs Svarverud sikres.

Forslag 5: Ny undergang mellom Øvre- og Nedre Hagaveg ved Gorolundevja
Nes Venstre mener det er viktig for trafikkmengden og — avviklingen i sentrum at det etableres en undergang for kjøretøy under jernbanen ved Gorolundevja. Store utbygginger i området vil øke presset på- og trafikken gjennom sentrum. En slik undergang vil også sikre tilgjengelighet til strandpromenaden for beboerne. I tillegg vil sikkerheten for beboerne bli større da utrykningskjøretøy vil ha flere alternative ruter til boligområdene, ved et tenkt scenario der det er behov for brannbil mens det er et trafikkuhell langs Øvre Hagaveg.

Forslag nr 6: Areal til innfartsparkering for Kongsvingerbanen ved Bodding:
Årnes stasjon er, til tross for nylig etablerte p- plasser langs Høievegen i ferd med å fylles opp av pendlere. Dette medfører et press på parkeringsplasser i sentrum som er tiltenkt kundetrafikk i butikkene. Med økning i antall beboere på Fjellfoten vil det for mange være Bodung stasjon som er korteste veg til tog. Ved etablering av et eventuelt krysningsspor på stedet, vil toget igjen få flere stopp. Nes Venstre mener at det derfor bør reguleres en innfartsparkering i tilknytning til Bodung stasjon.

Forslag nr 7: Areal til parkering Haga stasjon
Etter ruteomleggingen er det stadig flere som benytter toget til og fra Oslo- Kongsvinger og mellomliggende stasjoner. Særlig presset på Haga stasjon har blitt stort, og det er problemer med parkering. Nes Venstre mener det må reguleres inn flere parkeringsplasser på Haga stasjonsområde.

Forslag nr 8: Kommunal eiendom på Runni benyttes til boligformål
Nes Venstre ønsker en fortetting med boliger i Årnes sentrum. Arealer med gangavstand til offentlig kommunikasjon og tjenestetilbud bør i hovedsak benyttes til boliger eller tjenester som mennesker har behov for gangavstand til. Nes Venstre ønsker derfor at tomten der teknisk etat og parkering for hjemmebaserte tjenester er i dag på Runni reguleres til bolig.

Forslag nr 9: Areal til felles stasjon Auli- Rånåsfoss
Nes Venstre ønsker en felles stasjon for Auli og Rånåsfoss, og mener på sikt at denne stasjonen vil være stor nok til at et regiontog på Kongsvingerbanen skal stoppe her i tillegg til Kongsvinger- Skarnes- Årnes- (Auli/ Rånåsfoss)- Sørumsand- Fetsund- Lillestrøm. Vi mener at det må settes av arealer til stasjon med krysningsspor, tosidig perrong, stor innfartsparkering og en adkomstveg som skiller kjørende fra myke trafikanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**