Støtte til bøndene

Alstahaug Venstre har stor sympati for landbruksnæringa, og støtter bøndenes aksjoner på Helgeland. – Vi trenger en landbrukspolitikk for framtidens utfordringer. Vi må legge til rette for at matproduksjonen skal øke for å sikre nok mat til alle, da kan heller ikke vi akseptere regjeringens tilbud til bøndene, sier leder i Alstahaug Venstre, Inger Hansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


En landbrukspolitikk for framtidas utfordringer

Alstahaug Venstre har stor sympati for landbruksnæringa og støtter bøndenes aksjoner på Helgeland.

Landbruket og matproduksjonen står overfor store utfordringer i framtida. I 2050 vil det være 9 mrd. mennesker på jorda og matproduksjonen må øke med 70 % innen den tid for å sikre nok mat til alle. Derfor er bondeyrket et av verdens viktigste yrker. Det er ikke vanskelig å argumentere for hvorfor vi i Norge bør produsere så mye som mulig av maten vår selv:

På grunn av jordas voksende befolkning og klimaendringer vil arealer til produksjon av mat i verden vil bli knappe — vi har et moralsk ansvar for å nytte ut våre egne ressurser.
Egen matproduksjon gir sikkerhet ved eventuelle kriser.
Norges sjølforsyningsgrad har gått ned og var i 2012 på bare 40 % dersom vi holder produksjoner basert på importert kraftfôr utenfor.
Norges befolkning vil øke med 20 % de neste 20 årene og matproduksjonen må økes i samme takt dersom ikke sjølforsyningsgraden skal reduseres ytterligere.
Mat produsert i Norge har høy kvalitet.
Landbruk og beitedrift reduserer gjengroingen av landet.
Tilbudet fra Staten i jordbruksforhandlingene var rett og slett flaut og bidrar til å bygge ned landbruket på bygdene. Bare de større brukene vil overleve. Dette bidrar ikke til økt matproduksjon. Det er også elendig distriktspolitikk. Noe av de tiltakene Alstahaug Venstre mener må til er:
Bonden må gis skikkelige økonomiske vilkår, slik at nedlegginga av bruk stoppes. Først og fremst ved at prisene på mat økes. Maten i Norge er svært billig i forhold til inntektsnivået.
Familiebruket må løftes fram på nytt slik at ingen behøver å jobbe utenom av økonomiske årsaker. Først da blir gården, med hus, dyr og jord, skikkelig stelt.
Prisen på kraftfôr må opp slik at vi får økning av arealer det dyrkes korn på. Økt pris på kraftfor vil også gi større verdi på egenprodusert grovfôr.
Vern av dyrka jord må fortsatt stå veldig sterkt.
Investeringsstøtte til svært store bruk gir ingen økt lønnsomhet og kan begrenses. Det industrialiserte landbruket er heller ingen bærekraftig løsning for framtida.
I Norge må vi ta hele landet i bruk og produsere mat også på de mer marginale arealene og i utmarka. Dette er arealer som kun beitedyr kan nytte seg av.

Inger Hansen og Jarl Høberg
Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**