Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

Høsten 2012 fremmet Venstres Anja Berggård Endresen en interpellasjon hvor hun etterlyste en lokal handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner. Denne uken fremmes den ferdige handlingsplanen for politisk behandling, og Venstre mener denne handlingsplanen er med på å styrke det forebyggende arbeidet samt bidra til at Sola kommune blir bedre i stand til å avdekke og ivareta innbyggere som utsettes for vold i nære relasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det skal være godt å bo og leve i Sola kommune. Likevel er det de nære relasjoner den enkelte av oss har som betyr mest i hverdagen. Den som opplever vold i hjemmet kan ikke lukke døra til verden utenfor og kan derfor ikke føle seg trygg. Dersom det utøves vold i nære relasjoner, det være seg fysisk, psykisk, seksuell,
materiell/økonomisk eller latent vold, har kommunen et helhetlig ansvar for å gi den hjelpen som trengs.

Kommunen har også et ansvar for å forebygge at slikt skjer, både på systemnivå og individnivå. Bruk av vold er i strid med norsk lov, og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter.

Plan for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner ble initiert
ved en interpellasjon fremmmet av Anja Berggård Endresen, Venstre, i kommunestyret 01.11.2012:
Kommunestyrets enstemmige vedtak lød:
Administrasjonen bes utarbeide en handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.

Denne handlingsplanen skal bidra til at ansatte i Sola kommune og andre som gir tjenester til innbyggerne får økt kompetanse, og et tjenestetilbud som blir bedre i stand til å forebygge, avdekke og ivareta innbyggere som utsettes for vold i nære relasjoner.

Handlingsplanen har følgende overordnede målsettinger:
•Forebygge vold i nære relasjoner.
-•Sikre nødvendig bistand, beskyttelse og oppfølging til voldsoffer og voldsutøver.
•Styrke kompetansen i hjelpeapparatet.
•Skape bevissthet om vold i nære relasjoner i befolkningen i Sola kommune.
•Etablere behandlingstilbud til voldsutøver og voldsoffer.
•Bedre samordnet innsats for mer helhetlig hjelp

Saken skal behandles i Utvalg for oppvekst denne uken. Sangeetha Dawan fra Sola Venstre møter der og skal snakke de gode virkemidlene og handlingsplanens tiltak når saken gjennomgår første politiske behandling.

Sangeeta Dhawan

Foto: Anja B. Endresen

Saken skal også videre til politisk behandling i kommunestyret.

Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, gir honnør til administrasjonen som har utarbeidet handlingsplanen. Det er et godt stykke arbeid som har blitt ført i pennen og handlingsplanen vil styrke vår evne til å avdekke overgrep som oftest skjer i det skjulte og som man pga avhengighetsforhold til overgriper sjelden gir beskjed om at foregår.

Anja Berggård Endresen

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**