Det er på tide at vi får et lobbyregister

Politikk er ikke noe som skal foregå i en mørk krok der det offentlige lyset ikke når frem. For meg så må de endelig bli sittende i kroken, men lysstyrken bør skrus opp og de som sitter i kroken må presentere seg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rune Askeland

Foto: Rune Askeland

EU-parlamentet i Strasbourg

Foto: wikimedia

Fra Montesquieu sitt maktfordelingsprinsipp i 1748 via den norske grunnloven i 1814 til innføringen av parlamentarismen i 1884, så har vi i dag en stat med en rimelig klar ansvarsfordeling. Vi liker og å si at vi har et åpent demokrati. Vi har ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Men i hvor stor grad har vi åpenhet rundt politiske beslutningsprosesser?

Politikk er ikke noe som skal foregå i en mørk krok der det offentlige lyset ikke når frem. For meg så må de endelig bli sittende i kroken, men lysstyrken bør skrus opp og de som sitter i kroken må presentere seg!

Vil vite hvem de møter
Politikere blir påvirket av andre, det er helt naturlig, og i mange tilfeller nødvendig. En såkalt lobbyvirksomhet er ikke noe jeg vil til livs, men jeg vil gjerne vite hvem stortingspolitikerne møter før de tar en beslutning.

Det som er uheldig med stor lobbyvirksomhet, er at den vil kunne gi en stor påvirkningskraft til økonomisk sterke særinteresser. Dette er noe som setter det politiske systemet under press, da en risikerer at mange ikke blir hørt. Et lobbyregister vil ikke eliminere dette, men det gir offentligheten en større mulighet til å rette søkelyset på en slik problemstilling, noe som er vanskelig dersom denne kontakten skjer i det skjulte.

Å offentliggjøre besøkslistene vil bidra til å avmystifisere lobbyvirksomheten. Jeg er sikker på at i stor grad så handler de møtene som i dag er unndratt offentligheten om rene informative saker der stortingsgruppene søker informasjon om aktuelle saker.

Åpenhet handler om tillit. Tillit til demokratiet, tillit til at våre representanter fatter beslutninger basert på kunnskap og etter å ha vurdert nøye ulike alternativ.

Prøvd fem ganger
Venstre har fem ganger på stortinget prøvd å få innført et lobbyregister, og fem ganger har vi blitt stemt ned. Det var Venstre som for noen år siden tok initiativ til at gaver til politiske parti skulle offentliggjøres. Vi står for åpenhet og besøkslisten til stortingsgruppen vår har vært offentlig i fire år.

Jeg ønsker ikke at statsråder skal rekrutteres fra «den mørke krok», det er mye mer ryddig at offentligheten allerede kjenner til møtene i kroken.

Et lobbyregister må være elektronisk søkbart og inneholde alle personer som forsøker å påvirke våre folkevalgte. Motargumentene mot et slikt register er blant annet at det skaper et unødvendig byråkrati. Det er mange andre områder der vi har unødvendig og større byråkrati!

Lobbyregistre er allerede i bruk i Europaparlamentet og i USA. Canada har et register knyttet opp mot regjeringens møtevirksomhet.

Venstre fikk innført parlamentarismen og føler fortsatt et stort ansvar for vårt styresett. Et styresett som må ha tillit blant meg og deg for å fungere. Åpenhet er en forutsetning for et fungerende folkestyre.

Dette innlegget her er for øvrig skrevet helt uten press fra noen grupper eller personer, men da jeg tok ferjen over Boknafjorden forleden dag satt det to personer som var «forbannet på norske politikere» på grunn av kontakt med lobbyvirksomheter og hemmelighold.

Diskusjoner er brakt videre
Jeg vet, det er ufint å lytte til andre sine samtaler, men lydnivået på samtalen var såpass høyt at det overdøvte fullstendig min telefonsamtale! Håper at dere to som diskuterte så ivrig at jeg er usikker på om dere rakk å gå av på Rennesøy, er noe fornøyd med at essensen av diskusjonen blir brakt videre!

Stortinget er, og skal være Norges viktigste hus, en rolle som blir tydeligere dersom vi i tillegg til å offentliggjøre hva slags gaver som blir gitt til partiene, og får vite hvem de møter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**