Interpellasjon fra May Valle – Nordland Næringsvekst AS — forvaltning av fylkeskommunale midler

Jeg viser til mitt spørsmål i fylkestinget i april hva gjelder nevnte selskap og forvaltning av aksjekjøp i Widerøe Holding AS og SKS. Som jeg opplyste under informasjonsvekslingen, anså jeg denne saken så stor at jeg ville komme tilbake med en interpellasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bakgrunn for opprettelse av aksjeselskapet Nordland Næringsvekst AS var at fylkeskommunen selv ikke kunne ta opp lån til aksjekjøp. Med denne fullt lovlige omgåelse ville man kunne oppnå aksjeervervelse til tross for at dette ikke var innenfor fylkeskommunens primære oppgaver. Med signaler om innstramming av fylkeskommunal økonomi, kan det være riktig å se hvilke disposisjoner fylkeskommunen selv gjør som ikke faller innenfor fylkeskommunens ordinære oppgaver, slik som drift av kommersielt selskap vil være.

Under svaret i april opplyste fylkesråd for næringen at totalkapital i selskapet var på 939 millioner.
Det ble opplyst at aksjekjøpet i Widerøe tilsvarte 75 millioner
Kjøpet av aksjer i SKS beløp seg til 515 millioner.
Det betyr at det er bokført verdier utover dette på 349 millioner

Av fylkestingssak 76/13 kan vi lese at «for å bidra til finansieringen leies konsesjonskraften ut for en periode og settes inn som tinginnskudd i selskapet, samt at konsesjonskraftfondet overføres som kontantinnskudd fra det tidspunkt transaksjonen gjennomføres Har dette sammenheng med de resterende 349 millioner.

Fylkeskommunen har med denne disponeringen bidratt til en årlig administrasjonskostnad for disse to disposisjonene på 2,5 millioner — beregnet økende til 3 millioner.

Av merknadene til årsregnskapet til Nordland fylkeskommune kan vi lese: -Da fylkeskommunens konsesjonskraftrettigheter ble overført til det heleide selskapet Nordland Næringsvekst AS med virkning fra 24. september 2013 hadde ikke aksjeselskapet omsetningskonsesjon og selskapet var heller ikke registrert i merverdiavgiftregisteret. Registering i merverdiavgiftregisteret avhenger av omsetningskonsesjon. Slik omsetningskonsesjon foreligger ikke ved tidspunktet for avgivelse av årsregnskapet. Som en følge av dette kan vi ikke uttale oss om posten til gode/skyldig merverdiavgift pr. 31. desember 2013 knytter til fylkeskommunens kjøp og salg av konsesjonskraft på vegne av selskapet i perioden etter virksomhetsoverdragelsen.»

Et annet forhold som synes spesielt er at man har ansatt nestleder ved næringsavdelingen som daglig leder i selskapet i 50 % . Han skal altså sørge for å ivareta de fylkeskommunale interesser samtidig som han har øvrig jobb knyttet til fylkeskommunens øvrige drift. Nordland Næringsvekst AS har sine driftsinntekter fra salg av konsesjonskraft og aksjeutbytte fra bl. SKS. Her vil man være interessert i størst mulig utbytte og best mulig pris på krafta. Når samme person er valgt til styrerepresentant i SKS, vil han ha et helt annet hensyn som skal ivaretas. Da er det om å kjøpe til rimelig pris og beholde mest mulig av overskuddet i bedriften.

Spørsmål:
1. Hvilke verdier utgjør balansen i selskapet Nordland Næringsvekst AS?
2. Er det satt noen leiepris på konsesjonskraften?
3. Kan fylkeskommunen forsvare å bruke så vidt mange millioner (2,5 — 3 mill) til drift av et aksjeselskap som har en så vidt begrenset virksomhetsområde?
4. Er de påpekte formelle forhold rundt selskapet nå brakt i orden?
5. Er det riktig at en fylkeskommunalt ansatt også driver fylkeskommunens kommersielle selskap med forretningsmessige målsetting?
Den samme ansatte skal ivareta SKS eierinteresser samtidig som det forhandles på kjøp og salg av konsesjonskraft.
6. Hvilke synspunkter har fylkesrådet på denne dobbeltrollen?

Av media ser vi at det bebudes innstramming av samferdselstilbud på grunn av strammere rammer. Aksjepostene gir liten eierinnflytelse med om lag 14 % i begge de nevnte selskap. Men til ordinær fylkeskommunal drift vil de være betydelig.
7. Kan det være interessant for fylkesrådet å revurdere disponeringene og frigjøre midlene til ordinære fylkeskommunale oppgaver?

Nordland Venstre
May Valle
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**