Venstre i nord mot strukturkvoter for kystflåten

Fiskeri- og Næringsdepartementet har gjennomført ei høring om innføring av strukturering også for fiskeflåten under 11 meter. Venstres fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark sier nei til strukturkvoter for disse fartøyene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Strukturering går kort sagt ut på å tillate kjøp av kvoter for å sette på et fartøy i tillegg til den kvoten fartøyet allerede har. Slik strukturering er innført for fiskebåter over 11 meter. Når høringsrunden nå er over, sender Venstres fylkeslag i nord ei klar oppfordring til partiledelsen og Venstres Stortingsgruppe om at de ikke bør støtte departementets forslag.

– Samling av kvoter på samme fartøy vil kunne føre til behov for større fartøy som igjen vil kunne få behov for større kvote. Dette kan i sin tur føre til en flåtestruktur med fartøy som små fiskeriavhengige kystsamfunn ikke vil få råstoff fra, fordi fartøyene blir mindre avhengig av ei hjemmehavn der de vanligvis leverer råstoffet sitt. Den minste flåten er også den som lever ferskest fangst til best kvalitet, med de laveste utslippene på grunn av sin kystnære virksomhet, sier Anja Johansen, leder i Nordland Venstre.
– Det er viktig å kjenne til konsekvensene av strukturkvoteordninga — hvilken betydning ordninga har for bosetting, råstofftilgang for foredlingsindustrien og sysselsetting, hvilken betydning den har for rammebetingelsene i flåteleddet, betydninga for rekruttering og betydninga for ressursgrunnlaget. Disse faktorene vil kunne gi uheldige følger som vi ikke ser konsekvensene av i dag, fortsetter Trine Noodt, fylkes- og kommunepolitiker for Finnmark Venstre.
– At strukturering i større grad enn i dag vil medføre økte kapitalkostnader er også et i viktig moment, følger Irene Dahl, fylkesleder for Troms Venstre, opp. – Ei kvote vil koste om lag 1,5 millioner kroner (torskekvote). Dette vil selvsagt være attraktivt for de som sitter på kvoter som de har fått gratis, men vil gjøre det vanskeligere for unge mennesker som vil inn i yrket. Vi mener det blir feil å kunne selge disse naturgitte rettighetene. De bør heller tilbakeføres til samfunnet, som kan dele dem ut til rekrutteringsformål.

Trine Noodt, Irene Dahl, Anja Johhansen

Foto: privat

Fra venstre: Trine Noodt, fylkespolitiker for Finnmark Venstre; Irene Dahl, leder i Troms Venstre og Anja Johansen, leder i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**