Kommentar: Det nytter

Venstre hadde to representanter på Stortinget i forrige periode. Vi har ni i inneværende. Det gir rom for påvirkning av politikken på en radikal annen måte, skriver Per A. Thorbjørnsen i mandagskommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Iselin Nybø, buss, kollektiv, stavanger, rogaland

Foto: Mari Halvorsen

Stortinget

Foto: Stortinget

Ikke først og fremst på grunn av antallet representanter, men at Stortingets arbeidsform er endret. Forskjellen på en flertallsregjering og mindretallsregjering er enorm.

Venstre har fått gjennomslag for en rekke saker denne våren. La meg trekke fram noen:

psykisk

Foto: ukjent

Psykisk helse
Stortinget har gitt sin tilslutning til Venstres forslag om å trappe opp tilbudet innen psykisk helse i kommunene. Et samlet storting ber regjeringen utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med vekt på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig prioritering av barn og unge.

Psykiske lidelser er en av de store folkesykdommene. Stortinget har gitt regjeringen marsjordre om en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester. Stortinget er spesielt tydelig på at barn og unge skal prioriteres. De skal prioriteres blant annet ved tiltak som langt flere helsesøstre på skolene, flere psykologer i kommunehelsetjenesten og flere kvelds- og helgeåpne polikliniske tilbud.

Felles elektronisk billettsystem: Venstre fikk et enstemmig storting med seg på at det skal være ett felles elektronisk billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet. Det betyr at du skal kunne bruke et felles kollektivkort i samtlige fylker.

Dette vil gjøre det enklere å gjøre grønne valg. Det er viktig at vi setter folks behov når de reiser kollektivt framfor systemer. For miljøaspektet er viktig, transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. En viktig del av dette vedtaket dreier seg også om å samordne alle tilbydere av kollektivtrafikk på en bedre måte, slik at for eksempel tog- og bussruter korresponderer med hverandre og for å lage et best mulig tilbud for folk slik at de lett kan benytte seg av et enkelt og effektivt kollektivsystem.

Norske fylker og kommuner

Foto: Kartbutikken.com

Tre folkevalgte nivå
Venstre har fått flertall for at man også etter kommunereformen skal ha tre folkevalgte nivå, og at man i forbindelse med reformen skal se på hvilke oppgaver som skal ligge på regionnivået. Regjeringen forventes å levere en Stortingsmelding om regionnivået våren 2015.

Venstres mål med kommunereformen er å flytte mer makt nedover til kommunene, og da er det viktig at man også kan flytte flere statlige oppgaver ned til et regionalt folkevalgt nivå. Jeg tror at dette vedtaket kan gjøre realiseringen av kommunereformen lettere. Det er klart at kommunene ikke kan overta store oppgaver som sykehus- og vei-sektor. Samtidig har det vist seg at dagens ordning lett kan bli uoversiktlig, byråkratisk og noen ganger demokratisk problematisk. Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av dette. Sist regionalreform endte i et solid mageplask.

Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo
Venstre har fått bred tilslutning i Stortinget til en offensiv knyttet til utflytting av statlige arbeidsplasser. Vi er opptatt av å desentralisere makt og myndighet, for å skape distanse mellom beslutningstakere og faginstanser og underliggende etater.

Det er ikke et mål i seg selv å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, men det er et behov for å redusere presset rundt Oslo-regionen og å legge til rette for livskraftige regioner over hele landet. Venstre mener at man må gå konkret til verks og peker på Statens landbruksforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorats hovedkontor og Direktoratet for nødkommunikasjon som kan være aktuelle virksomheter å flytte ut. Videre må man kunne se på om det er tilsyn eller ombud som bør lokaliseres utenfor hovedstadsområdet.

Slik kunne jeg fortsatt. Vi har satt Venstres politikk ut i livet på mange ulike politikkområder: varetektspraksis i norske fengsler, ikke-kvalifiserte lærere bør man snarest mulig kvalifisere gjennom et særskilt kompetanseløft, elektrifiseringen av sokkelen/Utsirahøyden, innstramming i bruken av midlertidige stillinger i Staten. Jeg vil også nevne spesielt at Venstre ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt av Stoltenberg- regjeringen i 2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger fra Syria.

Bybane Stavanger Jåttåvågen

Foto: Ghost design

Per A. Thorbjørnsen, sint, stavanger, rogaland, alvorlig

Foto: Jo Straube

Emmaus, Gimle gård og skinnegående kollektivtransport
Men det skjer også store og gledelige saker på lokalt plan. I bystyret sist mandag var vi med på tre viktige saker som Venstre har jobbet med lenge.

De vakre markene ved Emmaus skal forbli et grøntområde, her kommer det ikke flere bygg. En gave til Storhaug, en gave til byen. Midt ute på området skulle det komme offentlig bygg som ville delt området i to. Sykehjemsplassene som skulle vært her flyttes til Øyane. Emmaus er Storhaugs grønne lunge. Slik skal det forbli.

Gimle Gård ligger vakkert til ned mot Stokkavatnet. Vi kjempet mot utbygging her i 2006 og vant kampen den gang. I bystyret ble seieren på nytt bekreftet. Gimle gård skal ikke bygges ut til boligformål. Nærheten til Stokkavatnet og hensynet til jordvern var bærende argumenter. Men selvsagt betyr det mye at familien vil bevare gården som i dag. Oslo har sin markagrense, dette er det nærmeste vi kommer markagrensen i Stavanger. Det tukles ikke med grensene rundt Stokkavatnet.

Bystyret har bedt om et prosjekt som beskriver muligheten for skinnegående kollektivtrafikk i aksen sentrum/Ullandhaug/Forus/flyplassen/Sandnes, selvsagt i samarbeid med Sandnes og Sola og Rogaland fylkeskommune. Denne aksen er særdeles bilbasert i dag. Store messer og boområder på Tjensvoll, Madlasenteret, universitet og eventuelt nytt sykehus, for ikke å snakke om 30 000 arbeidsplasser på Forus og trafikken til flyplassen. Et spennende og framtidsrettet og bærekraftig prosjekt. Venstre ønsker kollektivtrafikken betydelig raskere fram til disse områdene. Og bare så det er sagt: Det er ingen omkamp for bybane.

Det skal bli godt med ferie. Jeg drar på ferie med god samvittighet. Venstre har levert gode resultater på Stortinget, og jeg elsker å si det: Det er gjennom konstruktivt samarbeid vi når fram. Hva i all verden hadde vel politikk vært uten evne og vilje til samarbeid.

God sommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**