Rimeligere gateleie for små kafeer og restauranter

I bystyremøtet sist uke foreslo Venstre billigere gateleie for små kafeer og restauranter. Det er et paradoks at det politiske miljøet ønsker å legge til rette for mer liv i gatene, dersom det samtidig er slik at nystartede kafeer synes det er så dyrt å sette ut et bord eller to til uteservering i sesongen at de lar det være, mener bystyrerepresentant Trond Åm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I bystyremøtet på torsdag i forrige uke fremmet Venstre følgende interpellasjon:

Interpellasjon: Rimeligere gateleie for små kafeer og restauranter. Bystyrets møte 19. juni 2014.

Fra Trond Åm (V)

Det er bred enighet om at det skal legges til rette for mer liv i Midtbyen. Med tiltak for redusert trafikk, sykkelveier og tilgjengelige fortau ønsker vi flere butikker, uteservering og liv i gatene. Samtidig ser vi eksempler på at små aktører opplever at det er så dyrt å leie fortausplass til et bord eller to for uteservering, at de lar det være. Det er et paradoks. Særlig i utkanten av sentrum er de små kafeene, med lav omsetning og få bord, viktige for å skape liv i nærmiljøet.
Bystyret bør ta initiativ til å gjøre det rimeligere og enklere for små aktører å ha uteservering i sesongen. Dette kan gjøres for eksempel ved gratis fortausleie for bedrifter i oppstartsfasen, at man reduserer prisen for bedrifter med lav omsetning, eller ved at man reduserer den generelle leieprisen.

Spørsmål til ordføreren: Vil ordføreren ta initiativ til at det skal bli enklere og rimeligere for små kafeer og restauranter å ha uteservering?

Forslag til vedtak: Bystyret vedtar å utrede ulike løsninger med sikte på å gjøre uteservering rimeligere og enklere for små kafeer og restauranter i Trondheim.

 Café au Lek i Trondheim er en nystartet kafé i Trondheim som mener det er uforholdsmessig dyrt å sette ut bord til uteservering i sesongen.

Café au Lek i Trondheim er en nystartet kafé i Trondheim som mener det er uforholdsmessig dyrt å sette ut bord til uteservering i sesongen.

Interpellasjonen ble fremmet på bakgrunn av at flere kafeer har gitt uttrykk for at gateleia oppfattes som svært høy blant mindre, nyoppstartede aktører i Trondheim sentrum. Derfor mener Venstre at kommunen burde se på ulike måter å redusere gateleia på oppstartsbedrifter eller mindre aktører.

I debatten som fulgte ble det klart at flertallet var positivt innstilt til å se på en reduksjon eller sågar fjerning av gateleia i Trondheim kommune, og vedtok en utredning for dette. Men det ble ikke vedtatt å se på ulike modeller for gateleie, med differensiering av ulike aktører, arealer, soner eller eventuelt fritak for en bestemt periode i oppstartsfasen.

Venstre er godt fornøyd med at bystyret vil se på om nivået på gateleia i Trondheim bidrar til å svekke ønsket utvikling, men vi synes det er synd at det ikke samtidig ble vedtatt å se på andre modeller enn reduksjon eller fjerning av hele gateleia. Det er ikke urimelig at en skal betale leie for å drive kommersiell virksomhet på offentlig grunn, mener bystyrerepresentant Trond Åm, som fremmet interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**