Hvem følger opp politiske vedtak?

Som politiker vedtar man ulike beslutninger i et hvert møte som kan få konsekvenser for innbyggerne i kommunen. For å bevare tilliten til systemet er det viktig at beslutningene blir fulgt opp og iverksatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forut for åpningen av Solasplitten i 2012 var det en stor diskusjon om støy og ulike støytiltak som i utgangspunktet var et rekkefølgekrav for utbygger Statens vegvesen kunne åpne veien. Det ble fra Statens vegvesen side søkt om dispensasjon fra rekkefølgekravet for å kunne åpne Solasplitten som planlagt. Dispensasjonen ble innvilget av et flertall i utvalg for arealsaker den 24.10.2012, men på visse betingelser.

«Utvalgets oppfatning er, etter en totalvurdering, at fordelene ved at vegstrekningen kan åpne for trafikk er klart større enn ulempen for beboerne langs Solasplitten. I vurderingen er det lagt stor vekt på at dispensasjonen er av midlertidig karakter, at støyvoller og støyskjermer langs vegen skal være oppført før vegen åpner og at utendørs støytiltak vil være ferdigstilt før utesesongen 2013 starter.
Det forutsettes at Statens vegvesen gjør det som er mulig for å ferdigstille flest mulig fasadetiltak og tiltak innendørs før vegåpning 14.12.12
Med bakgrunn i Statens vegvesens kommentar til de merknader som er mottatt, forutsettes det at alle utvendige støytiltak skal være ferdigstilt så raskt som mulig og senest innen 1.4.13
Kommunen vil vurdere bruk av dagbøter dersom støytiltak iht. krav i reguleringsplanen ikke blir ferdigstilt innen denne frist.
På bakgrunn av sprikende rapporter på støyberegninger, topografiske forhold, mange flater med reflekterende lyd og flere støyskjermer, bes statens vegvesen verifisere støyberegningene etter åpning av Solasplitten, og inne utgangen av 2013.

E 39 i Songdalen: Trafikk, kaos og kø

Foto: Songdalen Venstre

Det bes om at det måles ved de boliger som var tiltenkt støyskjermingstiltak med basis i Multiconsults rapport, men som falt ut ved Efla/Asplan Viaks rapporter.»
Statens vegvesen søkte nok en gang om dispensasjon fra rekkefølgekravet som ble behandlet i utvalg for arealsaker den 20.03.2013 hvor flertallet nok en gang besluttet at det kunne gis dispensasjon på følgende vilkår:

«Med hjemmel i plan- og bygninglovens § 19-2 forlenges midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekrav i Reguleringsplan 0361 Solasplitten mht. ferdigstillelse av støytiltak til 1.7.2013.
Som begrunnelse for at dispensasjon kan gis anføres at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, idet det er ferdigstilt mange tiltak etter at veien ble åpnet og at det er lagt fram grundig redegjørelse med begrunnelse for de tiltak som ikke er ferdigstilt innen den opprinnelige fristen som ble satt til 1.4.13.
Det presiseres at det vil vurderes bruk av dagbøter dersom de resterende tiltakene ikke er ferdigstilt, eller avtaler med grunneiere er inngått innen fristen 1.7.13.2013»

Ine Marit Torsvik Bertelsen som sitter i utvalg for arealsaker ble før sommeren kontaktet av en innbygger som mener at Statens vegvesen ikke har fulgt opp vedtaket og ønsker en tilbakemelding på hvor saken står.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**