Surrealistisk bystyre

Bystyrets flertall vil ikke utrede by- og havneutvikling på Værla før de får svar på spørsmål som må utredes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Du leste riktig. Ap, FrP, SV og Rødt utsatte 18. august bystyresaken hvor det skulle bestilles utredninger og konsekvensanalyser av en by- og havneutvikling på dagens havneområder i Moss. Partiene begrunnet det med at de ikke hadde fått svar på noen spørsmål samtidig som rådmannen påpekte at de svarene ikke kunne gis uten den utredningen som de fire partiene ikke ville ha. Bystyret ble en surrealistisk opplevelse for flere av oss.

Drammen havn

Foto: Ståle Sørensen

Bystyret skulle vedta et planprogram for havneområdene. Et planprogram avgjør hvilke alternativer for bruk som skal vurderes, og hvilke utredninger som skal gjøres. Samtidig definerer det en demokratisk prosess for involvering av alle parter og interessenter. Forslaget fra kommunen var å utrede dagens havn og en mulig utvidelse på inntil 100 mål.

Før bystyret hadde partiene kunnet sende inn spørsmål. Disse 33 spørsmålene ble skriftlig besvart. Det ble satt av én time til orienteringer om sakene og spørsmålene og én time til å besvare muntlige tilleggsspørsmål/oppklaringer i bystyret. Det ble så avholdt én times gruppemøter før selve sakene ble behandlet. Rådmannen klarla under behandlingen at ytterligere utdyping av svarene ikke kunne gis uten å gjennomføre den foreslåtte utredningen med konsekvensanalyser.

Alle partiene hadde på forhånd hatt møte med aksjonen «Stopp planen for utvidelse av Moss havn». Det hadde også blitt sendt en rekke brev til partiene fra ulike grupper og privatpersoner. Vi, partiene H, V og KrF, foreslo ut fra disse innspillene tre tillegg til utredningen. Disse hadde vi meddelt de andre partiene uka før bystyret.

Købehavnbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde vant arkitektkonkurransen

Foto: Bodø kommune

Det første tillegget var at vi også ønsket å utrede et scenario for bruk av havnens områder til næring, bolig og industri. Når vi først skal lages en utredning, bør den ta med seg så mange muligheter og synliggjøre så mange konsekvenser som mulig. Vi ønsker all mulig informasjon lagt på bordet slik at også byens innbyggere kan se dem før bystyret skal fatte et vedtak om by- og havneutvikling.

Det andre tillegget var at vi ønsket å ha et skikkelig badeanlegg med grøntområde i sydenden av havna. En utvidelse og oppgradering av det som er der i dag. Et som kan likestilles med Sjøbadet.

Det tredje tillegget var å sikre at bil- og tungtrafikk som genereres av havnen og på havnen skal få tilrettelagt alternative drivstoffkilder med lav eller ingen luftkvalitets- og klimapåvirkning.

Vi regner med at saken kommer opp på nytt i bystyret i september. H, V og KrF har vist at vi vil ha en utredning og prosess knyttet til utvidelse, alternativ bruk eller ingen endring av dagens havneområder. Vi vet fortsatt ikke hva Ap, FrP, SV og Rødt vil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**