Samarbeid i skolen

Uavhengig av hva som blir resultatet av konflikten om arbeidstid, er det viktig med lokalt engasjement for skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Moss kommune har gitt vår arbeidsgiverorganisasjon, KS, ansvaret for å forhandle fram lønns- og arbeidsavtaler med arbeidstakerorganisasjonene. I år er det konflikt med fire av disse fordi det er uenighet om arbeidstidsavtalen for lærerne.

Sponheim og Kongshaug møter lærerene

Foto: Pia Julie Johansen

Lærerne trenger tid til for- og etterarbeid og til å rette prøver og innleveringer. Lærerne trenger også å samarbeide med hverandre og med rektor for å sikre et best mulig opplegg for elevene. Det betyr at det må avsettes tid til dette for lærerne, både individuelt og felles. Underveis i skoleåret vet vi at arbeidsmengden varierer med hvor mye innleveringer og prøver som skal rettes, som eksempel.

Konflikten med lærerne dreier seg enkelt fortalt om hvem som skal bestemme hvor mye av arbeidstiden som skal foregå på skolen. I det nye forslaget til avtale som ble anbefalt av ledelsen i KS og i Utdanningsforbundet (og som kommunene stemte ja til mens lærerne stemte nei), er det gitt mer lokal myndighet til å inngå avtaler om arbeidstid og arbeidsforhold. Avtalen gir rom for å være veldig fleksibel for å tilpasse seg variasjoner i skoleåret.

Vi forstår at det er usikkerhet om hva som skal skje dersom man ikke blir enig lokalt. Er det arbeidsgiver lokalt som skal ha det siste ordet, eller er det lærerne selv eller sentrale parter som skal ha det? Lærerne er også bekymret for kravet om minimum tilstedeværelse, opprinnelig anbefalt til 37,5 timer i uka men foreslått endret etter lærernes nei. Vi har ikke fasit på det men ønsker at lokale avtaler skal sikre at lærerne både får tid til egne oppgaver og til oppgaver som de må samarbeide med andre om å løse, slik at resultatet for elevene blir best mulig.

Skole, elev, matematikk, skrive, utdanning

Foto: Microsoft

Dagens styringsflertall i Moss satte i gang en utviklingsprosess i skolen gjennom å få laget en helhetlig, strategisk skoleplan. Vi oppfattet der som en god prosess som gjennom godt lokalt samarbeid også tok opp i seg viktige innspill fra lærerne. Vi mener det både har vært og er et godt samarbeidsklima mellom Moss kommune og våre lærertillitsvalgte. Verket skole har blitt trukket fram som et eksempel nasjonalt på en god organisering av skolehverdagen som tjener elevene. Det hadde ikke vært mulig å lage en slik lokal avtale dersom ikke det var tillit lokalt mellom partene.

Derfor bekymrer det oss at det i forbindelse med lærerstreiken, blir konkludert med stor mistillit mellom lærerne og arbeidsgiver. I Moss kommune har vi oppfattet at vi er enige om vårt felles mål om å sikre elevene de beste rammer for sine år på skolen. Så vet vi også at det krever god oppfølging både fra oss politikere, fra kommunens administrasjon, fra rektorene og fra lærerne.

En del av mangelen på tillit skal basere seg på en økt byråkratisering av arbeidsdagen for lærerne. Det er et forhold som våre partier lokalt og på Stortinget er helt enige i. Vi mener det er en del byråkrati som den forrige regjeringen innførte som det er helt unødvendig å ha. Samtidig er det noen oppgaver som vi mener stjeler resurser fra skolens hovedprioritering; å gi elevene best mulig utdannelse.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Det er derfor satt i gang et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt for å få økt kunnskap om de samlede dokumentasjons- og rapporteringskravene i grunnopplæringen. Ett av hovedmålene er «å bidra til at skoleledere og lærere opplever en god balanse mellom krav til dokumentasjon/rapportering og mulighetene til å utnytte informasjonen til å forbedre egen ledelse, undervisning og skolen som organisasjon.» Selv om vi vet at dette ikke bidrar til å endre tilliten hos lærerne akkurat i øyeblikket, mener vi det er viktig å vise til at vi jobber systematisk med dette i våre samarbeidspartier lokalt og sentralt.

I dag opplever vi en lærerstreik som heldigvis ikke hittil har rammet våre egne elever i Moss. Det er viktig at den ikke gjør det. Derfor håper vi at streiken snart er over slik at vi sammen kan fortsette å utvikle skolen i Moss til beste for elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**