Behovet for havneutredning

Det er behov for en havneutredning fordi det er forutsatt byutvikling i havneområdet. Bystyret har enstemmig bedt om et planprogram for en områderegulering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alle i bystyret blir avkrevd et svar om havneutvikling i Moss. Ingen kan svare fordi vi ikke vet nok. På det punktet er partiene enige.

Utfordringen er derfor; Hva skal vi gjøre for å få vite? På det spørsmålet er bystyret delt og det er brukt mange argumenter for og mot en havneutredning. Jeg skal her prøve å se på de faktorene som vil påvirke havna i framtida for å vise til det standpunktet Venstre har kommet fram til.

Drammen havn

Foto: Ståle Sørensen

Slik Venstre oppfatter både flertallet i befolkningen og blant politikerne vil vi ikke beholde havna slik den er nå. Alle vil ha en byutvikling som tjener lokalsamfunnet best. For Venstre betyr det løsninger som ikke plager folk unødig, som gir grobunn for arbeidsplasser — både i industri, næring og handel — og som bidrar til et miljøvennlig lokalsamfunn gjennom areal- og transportløsninger.

Bystyret har enstemmig bestemt å utarbeide en ny sentrumsplan. Mange har etterspurt det fordi det har skjedd flere endringer siden den forrige ble vedtatt. Et enstemmig bystyre har vedtatt et planprogram for denne prosessen, inkludert vedtak om eget planprogram for havneområdet.

I tillegg til selve sentrumskjernen er det lagt opp til en helhetlig byutvikling ved å se på de nære sentrumsområder både i syd og nord. Det har bystyret enstemmig bestemt og det jobbes med områdeplaner ved Verket, rundt jernbanestasjonen og deler av havna.

Skip i Kristiansand havn

Foto: Stein Inge Dahn

Arbeidet med sentrumsplanen tar med seg hva som kan skje innerst i Værla, området rundt den nye jernbanestasjonen og ut mot dagens fergeterminal. Dette arbeidet skal også klarlegge behovet og muligheten for å flytte fergeterminalen innenfor havneområdet. En ny fergekonsesjon forutsetter flere fergeleier enn i dag.

Sentrumsplanen skal også avklare samferdselsløsning med havnevei, vei til Jeløy og jernbanestasjon. En knutepunktutvikling i dette området blir derfor en del av arbeidet med sentrumsplanen. I dette arbeidet foreslås det å endre et område innerst i Værla for å kunne gjøre dette mer attraktivt for den ønskede byutviklingen.

Sentrumsplanarbeidet krever dermed i seg selv endringer i havneområdet. Det må gjøres vurderinger om framtidig havneareal. Dette styres altså av vedtaket om sentrumsplan, hvor bystyret enstemmig også ba om et planprogram for havneområdet. Da er vi igjen ved utgangspunktet for denne kommentaren. Det er behov for å vite noe mer enn vi vet i dag og hvordan skal vi få den kunnskapen?

Købehavnbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde vant arkitektkonkurransen

Foto: Bodø kommune

Det er mange ulike faktorer med i bildet. Hva er formålet med havna? Hva kreves for å være effektiv? Hvilke krav skal stilles for ulike løsninger (båt/bane, båt/bil, kontainer/bulk, lokalhavn/stamnetthavn)? Hvordan påvirker ulike løsninger og størrelser lokalmiljøet? Hva gir havna tilbake til byen — innbyggerne og næringslivet? Skal vi i det hele tatt ha en havn?

Ingen kan gi svaret på dette nå og det er ikke sikkert en utredning gir alle svar. Men Venstre oppfatter at «alle» ønsker endringer på havna og å få kunnskap nok til å vite hva som er best for lokalsamfunnet og for dem selv.

Jeg har her vist hvorfor sentrumsplanarbeidet, bestemt av et enstemmig bystyre, krever endringer i havneområdet. Dersom bystyret skal følge opp sitt eget vedtak, krever det et planprogram for områderegulering. Det er innholdet i det planprogrammet bystyret nå skal ta stilling til. Her setter bystyret krav til hva som skal utredes og avklares og det er bare et slikt arbeid Venstre mener vil gi oss godt nok svar på spørsmålet innledningsvis. For å få vite må vi skaffe oss kunnskap om alternativene. Derfor har Venstre, Høyre og KrF foreslått å utrede konsekvensene av ingen havn, dagens havn og en større havn.

En slik faglig utredning vil også involvere alle interessenter, både fra næringslivet og innbyggerne, for å sikre at alle sider av saken kommer fram. Når det er gjort vil vi sammen kunne finne ut hva som er best for lokalsamfunnet. Men da må vi komme i gang med utredningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**