Flakstadmåsan

Nes Venstres representant Øystein Smidt fremmet i kommunestyret 16. september en interpellasjon om det storstilte naturinngrepet som skjer på Flakstadmåsan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Øystein Smidt påpeker at det er uheldig at det gis konsesjon til masseuttak uten at dette kommer til politisk behandling og at naturmangfoldloven burde vært trukket inn i saksbehandlingen. I tillegg poengterte han at torvmyr har en unik egenskap som lagrer av CO2, og at dette burde vært vurdert opp i mot energi- og klimaplanen.

Øystein Smidt stilte en rekke spørsmål til ordføreren i sin interpellasjon:

Hvilken vurdering lå til grunn da det ble besluttet å behandle dette administrativt?
Primært at det dreide seg om en fortsettelse av drift i et LNF område som har vart i 60 år og at avtalen i utgangspunktet varer i 5 år. Andre myrer finnes i Nes var mer urørt.

Hvilke vurderinger lå til grunn for ikke å stille krav om tiltak for å bevare rødelistearter?
Det kan beklages at det ved 1. gangs behandlig ikke var kjent med rødelistearter, men dette ble ivaretatt av Ullensaker kommune.

Er konsesjonsbehandlingen vurdert opp mot kommunens Energi- og klimaplan som ble vedtatt 24.05.2011, og som har som overordnet mål at kommunens totale klimagassutslipp skal halveres i forhold til1991-nivået (ref pkt 8.3 på side 53 i planen)? (se vedlegg).
Nei, men ordføreren mener dette er dekket av Fylkesmannens svar og vedtak gitt Naturvernforbundet og Odontologisk forening.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**