Hestsjøen og viktig viltkorridor i fare!

Venstre frykter at politikerne vil tillate massedeponi i en viltkorridor som kommunen mener har høyeste vernestatus. Snorre Vikdal og Sørsia Venstrelag har arbeidet med saken i over et år, men så langt er det bare Venstre som har stemt mot i Formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hestsjøen og viktig viltkorridor i fare!

Det er i ferd med å bli godkjent et massedeponi ved Hestsjøen. Verdien av deponiet er på mange titalls millioner kroner, og Ola Borten Moe er en av grunneierne til deponiet.

Hele massedeponiet er i en svært viktig viltkorridor for Bymarka som nye viltregistreringer viser er av nasjonal og svært stor regional verdi. I arealplanen som ble vedtatt i 2012 står det klart på tre plasser at viltkorridorer skal beskyttes. Økt transport og eventuell avrenning fra massedeponiet kan skade den viktige badeplassen Hestsjøen, og ligger innenfor NVEs verneplan for Gaula. Og sist og ikke minst har Rådmannen gjentatte ganger i saksgangen påpekt at det ikke er behov for flere massedeponi i Trondheimsområdet, verken på kort eller lang sikt, da det allerede er dekket av godkjente og planlagte tiltak.

 Snorre Vikdal og Sørsia Venstrelag har i over et år kjempet i mot at kommunen skal tillate massedeponi i viltkorridoren ved Hestsjøen.

Snorre Vikdal og Sørsia Venstrelag har i over et år kjempet i mot at kommunen skal tillate massedeponi i viltkorridoren ved Hestsjøen.

Saken skulle opp i Bygningsrådet 2. mars. Rådmannen foreslo at man kun skulle tillate en mindre oppfylling av masse i det tidligere steinbruddet som ligger der. Men saken ble utsatt i to uker etter ønske fra AP. Ved behandling var det kun Venstre som stemte for Rådmannens innstilling. Frp og H ville åpne opp for full utbygging. AP, SV og Krf som har flertall ba Rådmannen komme tilbake med en orienteringssak om mulige massedeponi i Trondheim. Den kom 25. juni og på tross av at Rådmannen på nytt fraråder massedeponiet så vedtar Bygningsrådet etter forslag fra AP, SV og KRF å vurdere å åpne for det, kun Venstre stemte i mot.

Så kommer saken opp i Byutviklingskomiteen der Rådmannens innstilling på nytt endres etter forslag fra AP, H, FRP og MDG. I Formannskapet sist tirsdag gjør Rådmannen et siste forsøk på å verne viltkorridoren. Etter forslag fra AP, SV og KRF endres det til fordel for massedeponiet. Saken om massedeponi skal opp i Bystyret på torsdag. Et vedtak slik det foreslås nå vil kunne åpne for det.

I denne saken har AP, SV og KRF på en intrikat måte forsøkt å skjule at de hele tiden har villet åpne for massedeponiet. Saken har gjennom behandlingen skiftet saksnummer og det har kommet lenger og lenger bak i sakspapirene. Her står viktige naturverdier på spill gjennom ødeleggelse av en nasjonal viltkorridor og fare for avrenning til Gaula og den viktige badeplassen Hestsjøen. Godkjenning er også i strid med arealplanen det samme flertallet i Bystyret vedtok i 2012, og Trondheim har nok massedeponier både på lang og kort sikt. Likevel vil Bystyret på torsdag åpne opp for massedeponiet. Er det slik vi skal ha det i Trondheim?

Snorre Vikdal
Medlem Trondheim Venstre

Leserbrev i Adresseavisen 23.9.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**