Fakta eller følelser?

Tirsdag 14. oktober skal legevaktsaken sluttbehandles i kommunestyret. Nes Venstre var spiren til en snuoperasjon i forhold til å beholde den lokale legevakta og etablere KAD- tilbudet lokalt. Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli hadde lørdag et leserinnlegg på trykk i Raumnes om saken. Du kan lese innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Legevakta, Nes sykehjem

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Fakta eller følelser
I legevaktsaken blir jeg som ønsker en lokal løsning beskylt for å la følelsene styre av Ullensakertilhengerne, og at følelser, ikke fakta har preget debatten. Dette er i beste fall et dårlig forsøk på hersketeknikk, i verste fall har Ullensakertilhengerne bakenforliggende motiver for ønske om felles løsning.
Fakta om fremtidige behov står godt beskrevet i prosjektrapporten som lå til kommunestyrebehandling i møte 17. juni i år. Den beskriver kravet om øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap, medisinsk nødmeldetjeneste og KAD (01.01.16). Det som ikke kommer frem i prosjektrapporten er konsekvenser for Nes kommune og konsekvenser for aktører ut over legevakt og KAD på Kongsvinger. For meg som politiker er det viktig å se på helheten i samfunnet og tjenestene som tilbys, og ikke isolert vurdere en enkelt tjeneste.

Fakta: I 1998 vedtok Stortinget akuttutvalgets anbefaling på responstid.
For akuttoppdrag: 12 minutter for 90 prosent av befolkningen i byer og tettsteder og 25 minutter for 90 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk.
For hasteoppdrag: 30 minutter for 90 prosent av befolkningen i byer og tettsteder og 40 minutter for 90 prosent av befolkningen i grisgrendte strøk.
Fakta: I Akershus er responstiden 28,9 minutter, dvs nesten fire minutter over anbefalt responstid. Et Ullensakeralternativ vil øke belastningen på ambulansetjenesten i Nes spesielt og Akershus generelt.
Fakta: Ca 1 % av alle øyeblikkelig- hjelp- henvendelser er så alvorlige at de er livstruende uten rask behandling. Det vil si at sannsynligheten for at vakthavende lege har vært igjennom en 1%- hendelse er minimal, selv i Ullensakeralternativ. Ca 90% av henvendelsene ferdigbehandles av almennlegen på vakt. Rundt 23% av henvendelse krever medisinsk behandling raskt og før neste arbeidsdag. (Tall hentet fra regjeringen.no).
Fakta: Bare 16 % av vaktdistriktene i Norge har over 20 000 personer tilknyttet seg, de øvre 84% har færre innbyggere tilknyttet vaktdistriktet. Nes som eget legevaktdistrikt er dermed allerede et stort vaktdistrikt i nasjonal sammenheng.
Fakta: Fastlegeordningen ga legene et klarere ansvar for å være tilgjengelig for øyeblikkelig- hjelp på dagtid for de pasientene som står på vedkommendes liste. Noe som begrenser behovet for daglegevakt. Kravet om bedre øyeblikkelig- hjelp for fastlegepasienter hos egen fastlege på dagtid vurderes forskriftsfestet. I forhold til innbyggertall er det svært få personer som pendler inn i Nes kommune, behovet for egen daglegevakt er dermed begrenset.
Fakta: Nes legevakt har ikke problemer med å dekke opp legevakten med kompetente leger, selv om dette statistisk sett er et problem for distriktene på landsbasis.
Fakta: Ett, felles telefonnummer til kommunal legevakttjeneste kan eksempelvis betjenes av en felles telefonsentral for hele Akershus og Oslo, og er ikke noe Nes kommune må stå for alene, selv om vi ikke deltar i et felles helsehus. Dersom det innføres kan det også være at det lages en felles sentral på landsbasis.
Fakta: Regjerningen vil avvikle kommunal medfinansiering fra og med 2015. Det vil si at kommunen ikke lenger vil motta en regning for utskriviningsklare pasienter med somatisk sykdommer. Dette kan få konsekvenser for rammen Nes kommune får per i dag, siden dette tiltaket i sin tid medførte en økning i kommune- rammen på 5 milliarder kroner og regjeringen ønsker å utvikle andre tiltak for å minske overliggerne. Å forplikte seg i en langsiktig økonomisk i et Ullensakeralternativ når Samhandlingsreformen er i endring er risikabelt med tanke på fremtidig kommuneøkonomi.
Fakta: Kvalitet på tjeneste defineres av bruker, ikke av tilbyder. Reisetid, ventetid og tilgjengelighet er målbare parametere på lik linje som medisinsk faglig nivå, og kan dermed ikke avfeies som følelser.
Til Ullensakertilhengerne vil jeg si, vær gjerne uenig med meg i hvordan jeg velger å vektlegge argumenter og fakta. Men ikke avfei fakta dere er uenige i med å kalle det følelser, det er hverken saken eller debatten verdig.

Åse Birgitte Skjærli
Leder, Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**