MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014

Om ikkje anna vert annonsert, er alle møta på Rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


15.09 – måndag Styremøte BV 18.00 — 19.00
15.09 – måndag MEDLEMSMØTE BV 19.00
18.09 – torsdag Finansutval 09.00
18.09 – Formannskap 11.00
29.09 – måndag MEDLEMSMØTE BV 19.15

02.10 – torsdag Arbeidsmiljøutval 09.00
02.10 – Finansutval 10.00 Kommunalsjefane deltek
02.10 – Formannskap 12.00
13.10 – måndag GRUPPEMØTE
16.10 – torsdag Finansutval 09.00
16.10 – Kommunestyret 16.30
27.10 – måndag MEDLEMSMØTE BV 19.15
30.10 – torsdag Adm.utval 09.00
30.10 – Finansutval 10.00
30.10 – Formannskap 12.00

10.11 – måndag GRUPPEMØTE
13.11 – torsdag Kommunestyret 16.30
24.11 – måndag MEDLEMSMØTE BV 19.15
27.11 – torsdag Arbeidsmiljøutval 09.00
27.11 – Formannskap 10.00

01.12 – måndag GRUPPEMØTE
04.12 – torsdag Kommunestyret 16.30

Kontrollutvalet: 15.09 og 24.11
Møte ordførar/varaordf./utvalsleiarar/leiargruppa: 10.10 (kl.09.00)
Beredskapsrådet: 21.11 (kl. 09.00)
Folkevald opplæring: 26.09
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: 15.09 og 10.11 (kl. 11.00)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**