Innlegg: Høyre er på leting

Høyre er på leting etter argumenter som støtter partiets syn om nedleggelse av skoler, skriver Eidsvoll Venstres Knut Bakkehaug i et innlegg i dagens EUB, som svar til innlegget Wenche Hoel Ulvin fra Høyre hadde i EUB 11.oktober. Les Bakkehaugs innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innlegget fra Høyre kan du lese her.

Høyre på leting

Når man ser oppslaget i EUB 11.10 og leser på partiets hjemmeside er det åpenbart at Høyre er på leting etter alle argumenter som kan støtte partiets politikk; nedleggelse av Finstad og flest mulig skoler med et elevtall rundt 350. Høyre roser prosessen men slakter konklusjonene i skolestrukturrapporten. "Rapporten tar ikke hensyn til kommunens økonomi, til langsiktig utvikling og befolkningsveksten. Den omtaler ikke de pedagogiske fordelene og ulempene av sentralisering, og grunnlagsrapporten fra Norconsult synes å være satt til side, påpeker Hoel Ulvin" ifølge EUB.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Rapporten viser at Høyre tar feil, det er ingen holdepunkter for at skoler med ca. 350 elever er best. For å ta noen eksempler: " Kvalitet og skolestørrelse: Når det gjelder sammenhengen mellom kvalitet og skolestørrelse, er det aktuelt å se på følgende kvalitetsdimensjoner: Elevenes faglige utbytte, Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel o.l.), Elevenes motivasjon for læring målbare faktorer, Elevmedvirkning, Tilpasset opplæring og like muligheter, Samarbeid med hjemmene, Samarbeid med lokalsamfunnet. Elevenes faglige utbytte: Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for å si at det faglige utbytte øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for å si at størrelse i seg selv og alene skaper økt faglig utbytte for elevene. Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel o.l.): Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. Elevenes motivasjon for læring: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for elevenes motivasjon for læring. Elevmedvirkning: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for mulighetene for elevmedvirkning i skolen."

Høyre viser omsorg for kommunens økonomi, og det er bra. Det er likevel på sin plass å gjøre oppmerksom på at dersom en ved nedleggelse av Finstad skole klarer å få ned kostnadene for de elevene som i dag går på Finstad til dagens gjennomsnitt i Eidsvollskolen vil en spare ca. 2,7 millioner kroner av et skolebudsjett på ca. 200 millioner kroner. Det er også slik at en skal kunne tilby elevene fra Finstad et god tilbud, noe en ikke er ib stand til med dagens infrastruktur. Eidsvoll har i tillegg til utfordringer på skole også store utfordringer med en dårlig helseprofil. Store skoler med større andel elever som blir busset til skolen er neppe et godt bidrag i denne sammenheng. En kan også stille spørsmål ved om en ikke gjennom arealplanarbeidet bør forsøke å bidra til at tilflyttingen i noen grad kommer til områder med ledig skolekapasitet.

Høyre er opptatt av å arbeide langsiktig og forutsigbart for å bidra til en framtidig robust skolestruktur, uten at det er forklart hva dette skal gå ut på bortsett fra at en ønsker en gitt skolestørrelse. Venstre foreslo allerede før kommunevalget i 2011 å bygge ny skole til erstatning for Vilberg. Nå er resten av kommunestyret enige, men det har tatt tre år. Venstre foreslo også ungdomstrinn på Langset. For å Langset/Minnesund-området passer godt til fremtidig utbygging og fortetting i Eidsvoll. Ny skole er iferd med å bli bygget, det er plass til flere boliger og til næringsvirksomhet uten at det går ut over landbruksjord. Gjenåpnes jernbanestasjonen vil også kollektivtrafikken bli styrket. Venstre mener det er viktig å fordele veksten i kommunen, slik at man ivaretar kan benytte og styrke kollektivtrafikktilbudet, og bevare landbruksjord. Da må man være villig til å styre utbyggingen, mens Høyre virker mest opptatt av å løpe etter.

Knut Bakkehaug, Eidsvoll Venstre

(Innlegget stod på trykk i EUB 16.102014).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**