Bystyremøtet 30. oktober

Bystyret behandlet i kveld et bredt spekter av saker, fra skisenter på Litlgråkallen, til sykefravær og vinmonopol på Heimdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes, Stotingskandidat for Venstre i Sør-Trøndelag

Foto: Venstre

Under behandlingen av regnskapsrapporten for andre tertial 2014 foreslo Venstres Jon Gunnes sammen med de andre borgerlige opposisjonspartiene å bevilge 2 millioner kroner ekstra til belysning på Festningen og Marinen, 2 millioner til styrket bemanning ved bo- og aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede og 1 million til barnehageplasser for barn uten lovfestet rett. Alle forslagene ble stemt ned av de rødgrønne.

Ved behandlingen av kommunens seniortiltak støttet Venstre Fremskrittspartiets forslag om at arbeidstakere over 70 år skal få fortsett å jobbe i kommunen dersom de ønsker det, og det er faglig forsvarlig. Forslaget fikk ikke flertall. Det fikk derimot Rødts forslag om at det sammen med sykefraværsstatistikken skal offentliggjøres statistikk på nye uføre blant kommunens ansatte. Venstre støttet også dette forslaget.

Et forslag fra Høyre om en forsøksordning hvor innvandrerungdom kan integreres i den ordinære skolen ble enstemmig vedtatt, mens et annet forslag fra Høyre om gi elever som ligger under bekymringsgrensen på en av de nasjonale kartleggingsprøvene rett til ekstra oppfølging kun fikk støtte av Venstre og de andre borgerlige partiene. Arbeiderpartiets forslag om et nytt vinmonopol på Heimdal fikk tilslutningen fra hele bystyret unntatt KrF.

Bente Kjøsnes

Foto: NN

Venstres Bente Kjøsnes la under debatten om sykefraværsutviklingen vekt på behovet for god ledelse og en tillitsbasert sykemeldingsordning. Samtidig stilte Venstre seg bak målsettingen om å redusere sykefraværet til 8,8%, selv om dette også er svært høyt.

Kveldens livligste debatt kom under behandlingen av reguleringsplanen for Litlgråkallen, Kobberdammen og Fjellsætra. Debatten dreide seg i stor grad om en ønsker et skianlegg på Gråkallen eller ikke. Venstre stemt imot skianlegget med den begrunnelsen at anlegget vil medføre store og negative naturinngrep, at trafikkavviklingen vil bli problematisk, frykt for store utgifter, og at det allerede er et flott alpinanlegg i Vassfjellet der det er plass til fler.

Til slutt i møtet ble Venstres interpellasjon om beboere som føler seg dårlig behandlet gjennom politiske vedtak behandlet. Jon Gunnes stilte spørsmål ved om kommunens dialog med beboere som blir berørt av kommunens vedtak er god nok. Spørsmålet hadde sin bakgrunn i Kong Inges gate, der beboerne har uttrykt stor misnøye med kommunens framgangsmåte. Ordføreren framhevet at det er viktig at dialogen er best mulig, og at en søker å finne løsninger som er til glede for flest mulig, og som skaper minst mulig konflikt. Bystyret sluttet seg til Venstres forslag om at det må gjennomføres dialogmøter og forhandlinger med beboere som må avstå eiendom på en slik måte at konfliktsituasjonene kan unngås. Bystyret ba også om en ny behandling før arbeidet starter opp i Kong Ingens gate.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**