Venstre satser på sykkelveier

Venstre 20-dobler belønningsordningen for kommunale sykkelveier. I Venstres alternative budsjett legges det opp til en storstilt satsing på sykkelveier. Venstre setter av 200 millioner til den kommunale belønningsordningen for sykkel og 300 millioner til gang- og sykkelvei langs riksveiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lørenskog trenger flere sykkelveier!

Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Venstre bevilger 20 ganger mer til belønningsordningen for kommunale sykkelveier enn det regjeringen gjør. I tillegg kommer satsingen på gang- og sykkelveier langs riksveiene.

Totalt vil Regjeringens forslag til statsbudsjett gi 37 km tilrettelagt vei for gående og syklende, mens Venstres satsing vil gi totalt 65 km sykkelvei — en økning på 28 000 meter for 2015.

sykkel venstre

Foto: Rogaland Venstre

Belønningsordningen fungerer som et incentiv for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, der staten tar halvparten av regningen for investeringene til infrastruktur, sykkelparkering og skilting. Belønningsmidlene gir kommunene mulighet til å gjennomføre prosjekter de i utgangspunktet ikke har ressurser til.

– Dette er både et viktig klimatiltak og et godt nærmiljøtiltak, sier Hans I. Gamst, gruppeleder for Venstre i kommunestyret i Søndre Land. For Søndre Land kommune vil det bety at vi kan gjennomføre en lenge etterlengtet utbygging av flere sykkelveier i kommunen. Dette er spesielt viktig langs den sterk trafikkerte Fv. 34 som er livsfarlig å ferdes langs mange steder. Han uttaler også at det bør sees på om det i distriktene kan benyttes en billigere variant av gang- og sykkelveier enn det Vegvesenet har i dag for å få fortgang på utbyggingen utenfor storbyene.

I tillegg setter Venstre av 40 millioner til miljø- og servicetiltak, som blant annet skal gå til sikring av biologisk mangfold og støyskjerming.

Venstres «sykkelpakke» i alternativt budsjett:

Kap. Post Tiltak Påløpt beløp Merknad
17 1320.63 Tilskudd til gang- og sykkelveier 200,0 Belønningsordningen for sykkel
17 1320.30 Gang- og sykkelvei 300,0 Sykkelveier langs riksveiene
17 1320.30 Miljø- og servicetiltak 300,0 Støyskjerming, sikre bio. mangfold m.m.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**