Venstre styrker kommunene

I Venstres alternative statsbudsjett legges det opp til en storstilt økning i overføringene til kommunene. Venstre foreslår å bevilge mer enn 1,8 milliarder mer til kommunene i 2015 enn det regjeringen har foreslått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

barnehagebarn

Foto: www.rodekors.no

Blant satsingene er 1750 flere barnehageplasser, 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten, 250 nye stillinger på helsestasjonene, styrket barnevern og ettervern, og en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Venstre foreslår i tillegg å reversere kutt i tilskuddet til oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov.

Barnemishandling, mishandling, barn, vold

Foto: sxc.hu

I tillegg er det flere målrettede tiltak for lavinntektsfamilier. Det gjelder tiltak som gratis kjernetid i barnehage, reduserte barnehagepriser og differensierte SFO-satser.

– Dette er viktige og gode tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier, sier Juel Sagbakken, leder i Søndre Land Venstre. For Søndre Land kommune vil det bety at vi kan f. eks. gjennomføre differensiert SFO-satser. Det er også viktig å få på plass nasjonale satser for sosialhjelp. Han uttaler også at han er veldig glad for styrkingen av skolehelsetjenenesten og kommunale helsestasjoner.

I tillegg har Venstre lagt opp til satsinger på blant annet bredbånd, biblioteker og rassikring — alle tiltak som kommer kommuner og distrikter til gode. På toppen av dette kommer én milliard til kollektiv. Pengene hentes inn ved å øke miljøavgiftene, noe lavere skatteletter og omprioritere kraftig i pengebruken.

Venstres «kommunepakke» i alternativt budsjett:

Kap. Post Tiltak Påløpt beløp Merknad
18 571.60 1750 flere barnehageplasser 156,0 Behov for flere plasser som følge av avvikling av kontantstøtten.
18 571.60 250 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten 163,0 Totalt 1000 nye i løpet av perioden
18 571.60 250 nye stillinger på helsestasjonene 163,0 Totalt 1000 nye i løpet av perioden
18 571.60 Styrket ettervern i barnevernet og generell styrking av tiltaksutvikling i kommunalt barnevern 100,0 Generell styrking
18 571.60 Nasjonal minstenorm for sosialhjelp og heving av dagens veiledende sats med 10 pst. 450,0 Medfører en økning på ca. 850,- per måned for enslig sosialhjelpsmottaker med ett barn.
18 571.60 Gratis kjernetid i barnehager for alle 4-5 åringer i lavinntekts-familier. 51,0 Samme inntektsgrense som regjeringens modell for redusert oppholdsbetaling = 405.000,-. Undersøkelser viser at ca 10-15 prosent av 3-5 åringer i lavinntektsfamilier ikke går i barnehage.
18 571.60 Innføre regjeringens modell for redusert oppholdsbetaling for lavinntektsfamilier fra 1.1.2015 136,0 Regjeringen foreslår å redusere oppholdsbetalingen med 500,- per måned fra 1.8.2015, og samtidig øke oppholdsbetalingen med 200,- per måned for alle fra 1.1.2015.
18 571.60 Redusert økning av oppholdsbetaling i barnehager ut over justering for pris- og lønnsvekst med 50 kroner. 155,5 Regjeringen foreslår å øke prisene med 100,- kroner ut over pris- og lønnsvekst.
18 571.60 Differensiert foreldrebetaling i SFO 75,0 Anslag. Ikke mulig å få svar.

Bare 54 kommuner har i dag differensiert oppholdsbetaling i SFO.

18 571.60/572.60 Universell utforming av alle skoler. 165,0/82,0 Kostnadene ved at alle skoler/undervisningsbygg er universelt utformet innen 2025 = 1,8 mrd. kroner for kommunene og 900 mill. kroner for fylkeskommunene.
18 575.60 Ressurskrevende tjenester. Reversere forslag om økt innslagspunkt med 37 000 utover lønns- og prisjustering. 220,0 Innspill fra ordførernettverket med flere.

Andre relevante tiltak:

3 326.78 Bibliotekløft 42,0 Dobling av regjeringens forslag.
6 490.60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak – barnehage 42,2 Reversere kutt i tilskudd for barnehager for 4-5åringer i asylmottak.
6 490.60 Rett til gratis barnehageplass for alle 4-5 åringer i asylmottak 75,0 Anslag. Legges teknisk på vertskommunetilskuddet.
17 1380.71 Tilskudd til bredbåndsutbygging 100,0 Dobling av regjerings satsing (som er redusert med 110 mill.)
Rassikring 70,0
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**