Boliger for eldre

Vi kan ikke slå oss til ro med en omdefinering og forbedring av eksisterende plasser i eldreomsorgen i Verdal. Vi mener at det fortsatt må utredes en økning av antall plasser både for demente, men også en økning av andre trygghetsplasser for eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


En arbeidsgruppe la fram en utredningsrapport om “Omsorgsboliger for personer med demens” i siste kommunestyre, som ble vedtatt lagt til grunn for videre arbeid for tjenester for demente. Bakgrunnen for utredningen var en bestilling fra kommunestyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014.

Forslagene fra faggruppen innebærer at Ørmelen bo- og helsestun i framtiden skal bestå som en institusjon som er spesialisert inn mot behandling av personer med demens og alderspsykiatri, herunder behandlingstilbud til yngre personer med demens og personer med adferdsmessige og psykiske symptomer ved demens(APSD). En ser for seg at det er behov både for korttidsplasser/utredningsplasser og langtidsplasser. I tillegg legges avlastningsplasser hit.

En slik endring vil medføre at Verdal bo- og helsetun skal spesialisere seg mot rehabilitering, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, alvorlig syke og ordinære sykehjemsplasser.
I utredningen går det også fram at det foreslås at bokollektivet i Vuku opprettholdes som trygghetsplasser med heldøgns bemanning.

Endringene foreslås gjennomført over en 10 års periode og medføre at antall sykehjemsplasser fram mot 2025 vil være noenlunde likt som dagens nivå, men med flere korttidsplasser og færre langtidsplasser,
Verdal Venstre ser positivt på de endringene som er foreslått og ser på dette som både riktig og framtidsrettet. Likevel vil vi innvende at intensjonen med et enstemmig vedtak i kommunestyret i des. 2013 var at kommunen skulle utvide antall plasser og ikke kun omdefinere og forbedre innenfor de rammer som er i dag.

I utredningen er det nevnt mulig plassering av et nybygg ved Ørmelen bo- og helsetun. Det er bra. Prognosen sier at antall demente vil øke fra 180 personer i 2015 til 235 personer i 2025, samtidig som antall eldre øker. Da kan vi ikke slå oss til ro med det som nå er foreslått. Vi mener at det derfor fortsatt må utredes en økning av antall plasser både for demente, men også økning av andre trygghetsplasser for eldre.

For Verdal Venstre, Brita Kleven Thorsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**