SATS PÅ TELEMARK !

Rådmannen i Telemark fylkeskommune har lagt fram et budsjett i tråd med det rødgrønne flertallet i fylkestinget sine vedtak og prioriteringer. Resultatet er et uakseptabelt defensivt budsjett i lys av de store utfordringer Telemark har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Skole

Telemark trenger befolkningsvekst. I dag sakker vi stadig akterut sammenlignet med de øvrige fylkene. Den befolkningsveksten vi har i Telemark er i tillegg konsentrert til noen kommuner. Vi trenger vekst i hele fylket. Nøklen til befolkningsvekst er attraksjonskraft og nye arbeidsplasser. Det innebærer bl a å satse på de områdene hvor vi har fortrinn sammenlignet med andre steder når folk skal velge bosted. Kultur, skole og bomiljø er viktige faktorer. Hver enkelt kommune har ansvar for å tilrettelegge for egen attraksjonskraft. Fylkeskommunen har et betydelig medansvar knyttet til kultur, videregående skole og næringsutvikling.

Budsjettet er på ingen måte preget av en offensiv holdning for å skape nye arbeidsplasser , styrke innovasjonskraften og bedre utdannings- og kunnskapsnivået. Budsjettet preges av en “ansvarlighet” som ikke tar inn over seg at vi i tider hvor det butter mot på mange områder i Telemark må satse og utnytte alle tilgjengelige ressurser i målrettet innsats der behovet er størst. Det går den gale veien hvis vi fortsatt skal spare oss til fant i grå ansvarlighet.

Det er ikke nok at videregående opplæring ikke får større kutt en det elevnedgangen innebærer. Ressursene til videregående skole i Telemark må økes slik at den dyktige lærerstaben vi allerede har kan gjøre en enda bedre jobb med moderne læremidler og i et inspirerende miljø. Budsjettet er bra med nytt skolebygg i Skien og modernisering for andre skoler, men innholdet/undervisningen er avgjørende for læringsutbyttet og gjennomføringsgraden. Det er behov for økte bevilgninger ut over dagens nivå.

Det foreslås kutt i budsjettet til kultur med 2,5 mill kr. . Kultur bør være en bærebjelke for å øke attraksjonskraften for Telemark. Flere kommune er gode eksempler; et attraktivt kulturtilbud til tross for trang kommuneøkonomi. Fylkeskommunen må ikke kutte, men bygge opp om de gode lokale tilbudene. Det er behov for et kritisk blikk på hvordan vi bruker de midler som er til disposisjon, men reduserte bevilgninger gir ikke bedre resultater.

Det skjer svært mye positivt innen samferdsel i fylket. Unntaket er standarden på fylkesveiene. Store deler av næringslivet i fylket sliter pga. transportomkostningene som dels kan tilskrives den dårlige standarden på fylkesveiene. Vi klarer med dagens bevilgninger ikke å stoppe forfallet. Det trengs økte bevilgninger.

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge i Telemark disponerer årlig store beløp til næringsutvikling, men resultatene uteblir. Klatter vi for mye ut på enkeltprosjekter uten en klar målsetting og spissing av tiltakene? Det er behov er en samlet gjennomgang hvor både fylkeskommunens vedtatte planer kanskje må spisse ennå mer og hvor sugerør i “prosjektpotten” må opphøre ! Venstre tror vi kan få mer ut av midlene ved bedre styring.

Fylkesrådmannen har satt av 10 mill kr til politikernes disposisjon av et budsjett på Kr 1.800.000.000!
Selvfølgelig er mye bundet opp og politiske vedtak ligger til grunn for budsjettet, men det virker ikke som politisk ledelse i fylkeskommunen tar inn over seg at en offensiv holdning er nødvendig dersom vi skal bringe utviklingen i Telemark inn på et annet spor enn der vi er i dag.

Venstre vil ved omdisponeringer og offensiv satsning frigjøre 60 mil kr til økte bevilgninger til den videregående skolen, næringsutvikling og kultur for å skape et bedre grunnlag for den veksten Telemark er avhengig av for å lykkes.

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer
Telemark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**