Øystein Smidt spurte om Energi- og klimaplan

Kommunens Energi- og klimaplan ble vedtatt 24.05.2011 og er et fyldig dokument på 80 sider med mye grunnlagsmateriale. Planen har som overordnet mål for arbeidet med energi og miljø i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

Oppfølgingen av planen er nå blitt ytterligere aktualisert etter fremleggelse og dokumentasjon av behovet for betydelig reduksjon i utslipp av CO2 i forbindelse FNs klimamøte i København 3. november, og kommunestyrets behandling av interpellasjonen om bevaring av Flakstadmåsan som ikke så ut til å bekymre kommunestyrets medlemmer med tanke på Nes kommunes mulighet til å bidra til en effektiv CO2 fangst.

Målsettinger i planen

* Fram til 2030 skal kommunens totale klimagassutslipp halveres i forhold til 1991-nivået.

* Nes kommune skal redusere forbruket av ikke-fornybar energi med 80 % i egen eksisterende bygningsmasse innen 2020 og tilrettelegge for økt satsing på miljøvennlige energiformer.

* Energi og klima skal være sentrale premisser i framtidige rulleringer av kommuneplanen og ved utarbeidelse av andre plandokumenter i kommunen.

Handlingsplan, tiltaksplan og satsningsområder
1. Energi

Nes kommune skal arbeide for å redusere den totale energibruk i egne bygg med 10 % innen 2020 med mellomliggende frister som bla at Nes kommune skal utarbeide årlig energiregnskap fra 2012.

2. Klima

Nes kommune skal bli klimanøytral hvor det bla står at Nes kommune i løpet av 2013 skal etablere en handlingsplan for å klare en fordobling av sykkel- og kollektivtrafikken innen 2016, og at arbeidet for å korte ned reisetiden og øke frekvensen på Kongsvingerbanen intensiveres

3. Kommunal drift

Nes kommune skal redusere miljøbelastningen fra egne virksomheter ved å innføre miljøstyring i kommunen, og hvor bla minst to virksomheter skal ha startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2014, og at Nes kommune skal arrangere en energi- og klimadag årlig, første gang i 2012.

Innenfor hvert av de tre satsingsområdene er det listet opp en rekke tiltak utover det som er nevnt ovenfor, 14 innenfor energi, 19 innenfor klima og 8 innenfor kommunal drift.

Smidts spørsmål
Spørsmålet til ordføreren er derfor i hvilken utstrekning angitte planer er gjennomført eller påbegynt, og om tiltak er satt i verk på de områder som har angitt en tidsfrist. I tilfelle manglende oppfølging av planen, vil da ordføreren sørge for at administrasjonen setter i gang en systematisk gjennomgang av planen med tanke på videre framdrift og presentasjon for politiske organer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**