Nytt Rådhus i Sola

Det foreligger tre skisser til lokalisering av nytt kommunehus i Solakrossen. Er det et nytt høyhus man ønsker seg? Skal man bevare og renovere det gamle rådhuset? Hvor store flater trenger man for en kommune i stadig vekst?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I saken som fremmes for Formannskapet til uken, går rådmannen inn for skisse to. Der bevarer og renoverer man dagens rådhus, men i tillegg setter man opp et ekstra bygg for å romme de tjeneste som idag er spredd over store deler av Sola sentrum.

rådhus

Foto: Sola kommune

I 2010 fattet Solapolitikerne følgende vedtak:

"Kommunestyret har ønsket at et nytt kommunehus skal bidra til at kommunens innbyg
gere og ansatte får funksjonelle, moderne og miljøvennlige lokaler."

Arbeidet med ny plan for Sola sentrum har pågått siden 2007. Gjennom dette arbeidet har flere mulige plasseringer for rådhuset blitt vurdert. Konklusjonen på dette arbeidet er at rådhuset bør også i fremtiden være plassert som i dag. I tillegg åpnet man for at en tomt sør for dagens rådhus inntil den planlagte kollektivtrasèen, kan brukes til nytt rådhus. Alternativet med høyhus er lokalisert på sistnevnte plass.

ALTERNATIV 1

Her har vi flyttet hele rådhuset til den nye tomten sør for dagens rådhus.

ALTERNATIV 2
I alternativ 2 beholdes dagens rådhus og suppleres med nytt bygg for å få plass til ønsket
areal.

ALTERNATIV 3

I dette alternativet rives dagens rådhus og nytt bygges på samme tomt.

Mulighetsstudien som kommunen og innleide konsulenter har gjennomført, konkluderte som følger:

Alternativ 1
Vi har brukt alt areal og vil ikke ha ekspansjon
smuligheter innenfor tomten. Intern kommunikasjon og funksjonsfordeling
blir ikke optimal når den skal fordeles på 12 etasjeplaner. Dagens rådhus, en viktig bygning for kommunen og en viktig plassering for sentrum, overlates til en uviss skjebne.

Alternativ 2
Understøtter sentrumsplanen ved å beholde viktige funksjoner rundet torget. Gir andre aktører attraktive utviklingsmuligheter på tomt K/T2. Dette vil tilføre mer aktivitet til sentrum. Stor fleksibilitet i bygningsmassen til å utvide eller innskrenke. Sola sentrums viktigste bygg blir tatt vare på for ettertiden.

Alternativ 3
Dagens rådhusbygning må rives.
Alternative lokaler må finnes i byggetiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**