Psykiatri og rus på agendaen hos Helse- og omsorgsutvalget

I dagens Helse- og omsorgsutvalgsmøte var det to store saker knyttet til rus- og psykiatrifeltet. Den ene saken omhandlet framtidig organisering omkring Klubbholmen boliger, og den andre saken omhandlet konsekvenser av innsatsstyrt finansiering innenfor disse tjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Martin Kaarby

Omsorg Stangnes har selv hatt et stort prosjekt knyttet til tjenestene sine, som munnet ut i en fyldig prosjektrapport som Omsorgsutvalget idag behandlet. Her fikk man tilslutning til sine konklusjoner. Maria Serafia Fjellstad vektla en navneendring for å tydeliggjøre ansvaret for rus i tillegg til psykiatri, men kunne ønske seg et navn som i større grad synliggjorde rehabiliteringsarbeidet som gjøres. Videre ønsket hun seg et rusteam og at man lyktes i å etablere et ACT-team (oppsøkende teamarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten mot pasienter med dobbeldiagnoser). I forslaget lå en endring av formålet til Klubbholmen boliger rettet mot andre pasientgrupper enn i dag, men hvor fire av boligene ble brukt som en “forlengende arm” fra Bokollektivet.

Evalueringen av innsatsstyrt finansiering var i sin tid ønsket av Venstre og Maria Serafia Fjellstad, nettopp med det som viste seg å være en begrunnet frykt for de ulempene psykiatritjenesten i sin høringsuttalelse vektla. Innsatsstyrt finansiering gir mindre fleksibilitet, mindre kreativitet, og vanskeliggjør teamarbeid og gruppebehandling. Maria Serafia Fjellstad foreslo i saken å endre finansiering av Omsorg Stangnes tilbake til rammefinansiering, og fikk støtte fra representantene fra FrP og SP.

Saken skal opp i kommunestyret neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**