Bystyremøtet 20. november

I kveld behandlet bystyret blant annet handlingsplanen for kultur og fritid for ungdom, ladepunkt for elbiler og nytt helse- og velferdssenter på Persaunet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erling Moe

Foto: Cathrine Dillner Hagen

I kveldens bystyremøte ble det mest debatt rundt handlingsplanen for kultur- og fritidsarbeid for ungdom. Det var bred enighet om at dette er en god plan, og blant annet ble behovet for å tilby helgeåpne fritidstilbud for ungdom i alderen 13-16 år framhevet som viktig. Flere la også vekt på den innsatsen frivillige gjør for byens barn og ungdom. Lederen i kulturkomiteen Erling Moe (V) la vekt på psykisk helse blant ungdom, og av viktigheten av å ha fokus spesielt på enkelte bydeler. Planen ble enstemmig vedtatt.

Det ble også en del debatt både rundt bygging av nye kommunale boliger, samt nye brannstasjoner. Flertallet i bystyret uttrykte bekymring for manglende kontroll med utgiftene.

Trond Åm

Foto: Marius Nyheim

Venstres Trond Åm tok opp Adresseavisen oppslag 11. november der de avslørte at et større borettslag i Trondheim ikke har mulighet til å tilby lading av elbiler for sine beboere. Samtidig har Trondheim kommune vedtatt en målsetting om 300 offentlige ladepunkt. Åm ville vite om ordføreren så for seg en kommunal støtteordning for ladepunkt, slik som i Oslo. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen, som svarte på vegne av ordføreren, lovte at en utredning av dette vil bli lagt fram for bystyret i januar neste år.

Høyre fremmet en interpellasjon der de ba om at det opprettes et “Grønt partnerskap” mellom kommunen og frivillige organisasjoner, naboer og enkeltpersoner for å bekjempe gjengroing, drive skjøtsel av vegetasjon, vedlikehold av stier og nødvendig arbeid i byens nabolag og friområder. Venstre støttet intensjonen i dette forslaget, og ordføreren lovte å følge opp.

Geirmund Lykke (KrF) foreslo at kommunen skulle innføre et aktivitetskort for barn og unge fra lavinntektsfamilier, slik at de får mulighet til å delta på kultur- og aktivitetstilbud i byen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

I debatten om eiendomsskatten støttet Venstre forslaget om å frita eiendommer der det drives arbeid innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett og kultur, og antikvarisk verdifulle bygninger, for eiendomsskatt. Begge deler ble vedtatt.

Til slutt i møtet vedtok bystyret å bygge et nytt helse- og velferdssenter på Persaunet med 96 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**