Byen, Havna og Drømmen om Horten

Drømmen om Horten-arbeidet har så langt resultert i tre helt konkrete prosjekter. Venstre prioriterer byutvikling og Drømmen om Horten også i budsjettet for 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

For det første en storstilt oppgradering av Lystlunden til et levende samlings- og aktivitetssted for Hortens innbyggere. Her har Venstre i flere budsjettrunder sikret investeringsmidler i budsjett og handlingsplanen, og arbeidet er allerede godt i gang.

For det andre har et samarbeid mellom næringsforeningen, handelsstanden og kommunen resultert i planer om opprettelse av selskapet Horten AS. Handelsstanden har gledelig allerede gitt sin tilslutning. Venstre er villige til å øke driftstilskuddet fra kommunen så fremst næringsforeningen og sentrale næringsaktører for øvrig også er med på spleiselaget. Nå har vi mulighet til ikke lenger bare å «drømme» om Horten. Gjennom et felles Horten AS kan vi realisere visjonene for kommunen vår og styrke omdømmet og øke attraktiviteten. Nå kan vi gå fra å snakke om det, til faktisk å gjøre det. Vi vil sende en oppfordring til alle involverte om å gripe muligheten til å bidra nå.

For det tredje utarbeides det nå en sentrumsplan hvor sentrum og havneområdet ses i sammenheng. Denne planen legges frem til politisk behandling i mars, og av det vi har sett så langt vet vi det kommer mange konkrete tiltak som vi kan bygge Horten til en mer attraktiv by på kort og lang sikt. Venstre har i hele perioden prioritert byutvikling og et mer levende Horten sentrum. Venstre fortsetter satsningen gjennom midler til byutvikling også i budsjettet for 2015. Dette vil dreie seg om utvikling av sentrum, knytte sammen byen og havna og forskjønne og utvikle området rundt gjestehavna og andre havnearealer.

Venstre vil være pådrivere for at hotellsaken i havna løses. Dette er et sentralt utviklingsprosjekt for sentrum og en avklaring her vil være forløsende på andre utviklingstiltak i havneområdet. Venstre vil, som vi tydelig indikerte i forrige havnestyre, være utålmodige når det gjelder å få en tydelig fremdrift i hotellprosjektet. Vi er også villige til å ta grep dersom situasjonen fortsetter å være uavklart.

Vi har de siste tre årene hatt fokus på gode planprosesser i kommunen. Nå starter gjennomføringen.

Pernille Bruun-Lie
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**