Innlegg: Venstre skjermet kulturen

I et innlegg i EUB mandag 24.11 kritiserte Gunnar Ljødal partiene i Eidsvoll for deres behandling av kulturen. I dag svarer Knut Bakkehaug at han ikke forstår hvorfor Venstre slås i hartkorn med de andre partiene. Venstre har skjermet kulturen i sine budsjettforslag. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre skjermet kulturen

Gunnar Ljødal kritiserer i EUB 24.11 partiene i Eidsvoll for deres behandling av kulturlivet i kommunen. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor han slår Venstre i hartkorn med de andre partiene, når vi i hele denne perioden aldri har vært med i det politiske flertallet som har vedtatt budsjettet. Kuttene i kulturbudsjettene i Eidvoll har kommet i to omganger; I budsjettet for 2013 kuttet Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i kulturbudsjettet. De store protestene og demonstrasjonene var uten virkning. Budsjettet for 2014 ble vedtatt i to omganger. Først ble det vedtatt et budsjett for 2014 som Ap,. Høyre, FrP, KrF og Bygdelista sto bak. Det ble underkjent av fylkesmannen. Da kommunestyret i mars i år behandlet det på nytt, ble blant annet bevilgningene til kinoen kuttet. Skal Ljødal kritisere noen, får det bli disse fem partiene, ikke Venstre.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Det var i kommunestyret 11.mars at de store kuttene kom. Venstre finansierte sitt budsjett med å redusere Disposisjonsfondet tilsvarende for 2014. Dermed hadde heller ikke Venstre behov for å forelå de dramatiske kuttene som Ap, Høyre, FrP, og KrF vedtok sammen med Bygdelista. Venstre gikk ikke inn for å legge ned skoler, eller kutte kinodriften. Ved å ta midler fra Disposisjonsfondet kunne kommunestyret gjennomført en helhetlig og nøktern budsjettprosess gjennom hele 2014, uten å foreta hodeløse og dramatiske budsjettkutt få måneder etter at man vedtok et optimistisk og ekspansivt budsjett.

Og hva skrev vi i vårt budsjettforslag for 2014? “Frivillige lag og foreninger bidrar til både den generelle trivselen, folkehelsen og til å gi folk et meningsfylt fritidstilbud. Tilskuddet til lag og foreninger foreslås øket med 250 000 kr hvert år i økonomiplanperioden. Den kommunale ungdomsklubben i Badet opplever svikt i besøkstallet blant ungdomsskoleelever, mens private ungdomsklubber har tilbud som er ettertraktet i samme aldersgruppe. Private ungdomsklubber gis derfor et øket tilskudd på 250 000 kr. Midlene tas gjennom omdisponering innenfor rammen av budsjettforslaget; fra midlene til den kommunale ungdomsklubben i Badet. Allmenkulturen fikk et kutt for 2013 som både kommunalt ansatte, frivillige og brukere opplevet som dramatisk. Venstre foreslår en beskjeden økning på 250 000 kr hvert år i perioden. Bevilgningen kunne vært større, men selv små midler kan utløse øket frivillig aktivitet og kreativitet som skaper opplevelser hvis verdi må anses som langt større enn beløpet i seg selv. Kulturelle opplevelser gir mulighet for individuell refleksjon, samtidig som det styrker nærmiljøet. Dette er spesielt viktig for Sundet som kommunesentrum og tettsted.” Venstre foreslo en økning til lag og foreninger på 250 000 kr hvert år fra 2014 til 2017, og samme økning til posten almenkultur.

Ljødal kan lese om vårt budsjettforslag for 2014 i to artikler den 10.12 2013 på vår hjemmeside. I tillegg kan han lese om vår kritikk av flertallets kutt i en artikkel 19.03; “Kutter hals over hode“, som er identisk med et innlegg i EUB samme dag. Venstre har altså skjermet kulturen i vårt alternative budsjett ved begge de to anledningene der flertallet i kommunestyret kuttet i kulturbudsjettet. Det håper jeg at både Gunnar Ljødal og alle andre i Eidsvoll har merket seg. Det er greit å kritisere, men ikke å rette baker for smed.

Knut Bakkehaug,
kommunestyrerepresentant Venstre

Innlegget stod på trykk i EUB 26.11 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**