Høringssvar om Konsesjonsloven

Det borget for ideologisk debatt når Kommunestyret skulle vedta høring til Konsesjonsloven. Senterpartiet, KrF og Ap ønsket ingen endring fra dagens Konsesjonslov, FrP ønsket å oppheve hele lovet, og V og deler av H ønsket en løsning med justeringer fra gjeldende lov, men med fortsatt offentlig styring. Alle mente å vite landbrukets beste, og å være levende opptatt av matproduksjon og vilkårene for unge bønder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

Det foreligger altså forslag fra Landbruks- og matdepartementet om å oppheve Konsesjonsloven, samt å oppheve enkelte bestemmelser om odelsretten og Odelsloven. Bakgrunnen for Regjeringens ønske om dette er at de mener Konsesjonslovens bestemmelser kan begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut på salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked for omsetning av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Dette mener de kanfå som følge at rekrutteringen til næringen svekkes. Videre kan markedsbegrensninger gjøre det vanskelig for bønder å få kjøpt tilleggsjord, noe som igjen kan svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. De mener at gjeldende bestemmelser demper investeringslysten og derved svekker driftsgrunnlaget på en del eiendommer.

Denne virkelighetsoppfatningene deler ikke landbruket selv. Talspersoner og næringsorganiasjoner har uttalt at de mener det er viktig at samfunnet har en viss kontroll, for å sikre at ressursene eies av personer med matproduksjon som hensikt, og at matjord ikke blir spekulasjonsobjekt for kapitalsterke interesser. Særskilte utfordringer vil da komme i bynære områder.

Kommunestyret, med Venstres stemmer, legger opp til at man bør ivareta en kontroll med omsetningen av landbrukseiendommer, men se på om man kan forenkle dagens lovverk. Til høringsuttalelsen vedtok man at Harstad kommune går imot at hele konsesjonsloven oppheves uten at den erstattes med andre virkemidler. Harstad kommune mener at det bør iverksettes et arbeid for å forenkle loven uten at samfunnet gir fra seg muligheten til ha kontroll med omsetningen av landbrukseiendommer og hvem som bør bo på eiendommen. Størrelsen på eiendommer som skal kunne omsettes konsesjonsfritt bør kunne vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**