Vårt lokalsykehus

Harstad Venstre ønsker et sterkt og sterkere lokalsykehus. Når UNN skal vedta sin Strategiske utviklingsplan i desember ønsket Venstre at også Harstad kommunestyre skulle være tydelige på ambisjonene vi som lokalpolitikere har for UNN Harstad. Venstre fremmet derfor en uttalelse i dagens kommunestyremøte, som ble vedtatt enstemmig og oversendt Styret ved UNN:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad sykehus

Foto: Jan Fredrik Frantzen

"Harstad kommunestyre er kjent med at UNN i sitt desembermøte er invitert til å vedta Strategisk Utviklingsplan, og er bekymret for et manglende fokus på UNN som lokalsykehus.

Harstad kommunestyre ønsker UNN Harstad som et fullverdig lokalsykehustilbud for befolkningen i Sør-Troms; noe som innbefatter generell kirurgi og indremedisin, akuttmottak, gynekologisk tilbud og fødetilbud, samt tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Slik planen nå framstår er lokalsykehusfunksjonen drøftet kun kort i et avsnitt under kapittel 4.3, hvor vi opplever at lokalsykehusfunksjonen reduseres til å omfatte elektiv dagkirurgi og et desentralisert tilbud til pasienter med kroniske lidelser. Våre mål og ønsker om hva lokalsykehuset vårt skal være er langt mer ambisiøse enn det. Harstad kommunestyre ønsker å opprettholde dagens funksjoner, og at det samtidig drives aktiv rekruttering for videreutvikling av våre fagmiljøer. Harstad kommunestyre er kjent med at UNN Harstad drifter særskilt effektivt og med god kvalitet, og ser dermed også at god bruk av UNN Harstad vil være et gode både for pasientene og sykehusøkonomien. Harstad kommunestyre er særskilt kritisk til en slik innsnevring av lokalsykehusfunksjonen i et strategisk dokument nå, kun kort tid før nasjonal sykehusplan vil komme til diskusjon og kunne gi nye føringer for utvikling av lokalsykehusene.

Den strategiske utviklingsplanen beskriver i avsnittet om regionsfunksjoner under kapittel 4.3 at regionsfunksjonene gis prioritet, noe Harstad kommunestyre er kritiske til. Vi kan ikke godta at Harstad og de omliggende kommuners befolkning skal ha et dårligere spesialisthelsetjenestetilbud enn andre steder i landet fordi vårt sykehus er knyttet til et regionssykehus som krever mye ressurser. At deler av Midt-Troms i framtida kan ha sitt lokalsykehustilbud i Harstad vil vi imidlertid være positive til og legge til rette for.

Harstad kommunestyre er bekymret for hvordan nedleggelse av AMK-funksjonen kan påvirke lokalsykehuset negativt, og er derfor særskilt opptatt av videreutvikling av akuttmottaket og av de prehospitale tjenestene i vår region.

Videre baserer den strategiske utviklingsplanen seg på oppgaveoverføring til kommunene som det ikke er grunnlag for i nasjonale føringer; herunder kan nevnes teambaserte samarbeidsformer for pasienter med somatiske lidelser, rusavhengighet og psykiske lidelser. For kommunene vil det være vesentlig med økte statlige overføringer for å kunne overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Pasientsentrerte helsetjenesteteam er en del av strategien, men Harstad kommunestyre vil understreke at det ikke vil være mulig med kommunale midler inn i dette uten økte statlige overføringer.

Harstad kommunestyre ønsker som vertskommune for et av UNNs sykehus et fortsatt godt samarbeid med UNN og ber om at UNN i sluttprosessen for Strategisk utviklingsplan hensyntar våre innspill om konkretisering og videreutvikling av lokalsykehusfunksjonen ved Harstad sykehus nå og i framtida."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**