Et mer sosialt budsjett

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet legger fram et felles forslag til budsjett for 2015. Budsjettforslaget har fått en mye klarere sosial profil enn rådmannens opprinnelige forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim, sier Venstres kommunalråd Jon Gunnes. Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har gjennom forslag til effektiviseringer av kommunens drift funnet rom til å styrke kunnskapsformidlingen i skolen, kvaliteten i eldreomsorgen og til å sikre barn som opplever omsorgssvikt riktig hjelp i rett tid. Partiene sikrer dessuten byens rusmisbrukere lettere tilgang til behandling og de funksjonshemmede bedre og mer individuelt tilrettelagte dagtilbud. Budsjettforslag viser at dersom det finnes politisk vilje til å ta i bruk nye ideer og bedre løsninger er det rom for å skape bedre tjenester og en tryggere by.

En kunnskapsskole for alle
Mye er bra i Trondheimsskolen, men mye kan også bli bedre. Målet er at alle barn som går ut av grunnskolen i Trondheim skal beherske de grunnleggende ferdighetene og at alle elever fra Trondheim som tar videregående skal ha fullført innen fem år. Skolen er kanskje den aller viktigste arena vi har for å utjevne sosiale forskjeller Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet retter opp rådmannens forslag til kutt i skolen og i kulturskolen, og legger dessuten inn mer penger til kompetanseheving for lærere.

Styrket omsorg for dem som trenger det mest
En god, trygg og verdig eldreomsorg er en av kommunens aller viktigste oppgaver. Dessverre har den siste tids avsløringer av rutinesvikt, ulovligheter og mangelfull oppfølgning, vist at kommunen har sviktet på flere områder. Trondheim kommune kan ikke være kjent med at eldre og pleietrengende må lide for at kommunen og politisk ledelse ikke er tilstrekkelig aktpågivende i å ivareta den enkeltes behov.

Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet øker grunnbemanningen og legedekningen i eldreomsorgen. Samtidig økes antall rusbehandlinsplasser, og aktivitetstilbudet til psykisk utviklingshemmede styrkes kraftig, som et resultat av klager fra pårørende.

– Det viktigste grepet er imidlertid at vi tar barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, sier Jon Gunnes. Barna skal ikke straffes for at foreldrene har dårlig råd, og dette vil være et viktig bidrag til å bekjempe barnefattigdom. Forslaget er i tråd med den praksis som i dag føres i borgerlig styrte Oslo og Bergen.

– Igjen ser vi at de borgerlige partiene tar grep for å bekjempe barnefattigdommen, sier Gunnes. De rødgrønne i Trondheim, med KrF på slep, nekter å ta de grepene som vi vet har effekt, og det er skuffende.

Dessuten styrker Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet barnevernet, og øker tilskuddet til byens frivillige. Dette innebærer for eksempel ingen kutt i idrettsanleggenes åpningstider, og nesten 3 millioner kroner mer til kulturlivet.

Som en følge av budsjettforliket på Stortinget, sikrer dessuten de borgerlige partiene 100 flere barnehageplasser neste år, og et mer fleksibelt opptak.

Mer sosial eiendomsskatt
– Til slutt vil jeg også trekke fram eiendomsskatten. For første gang på ti år øker vi bunnfradraget. Det betyr at færre vil betale eiendomsskatt, og de med små og mellomstore boliger vil få lavere skatt. Dette er helt i tråd med Venstres prinsipp om sosial omfordeling, avslutter Jon Gunnes.

Du kan lese hele budsjettforslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**