Venstre vil ha mer sykling i Melhus

Melhus Venstre ber samferdselsministeren om å gi penger til sykkel i Melhus kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Statsbudsjettet for 2014 fikk Venstre gjennomslag for at det innføres en belønningsordning for alle kommuner som satser på sykkel. Samferdselsministeren kommer tilbake til dette i Revidert Nasjonalbudsjett om en måneds tid.
Melhus Venstre mener Melhus kommune allerede nå bør utforme en søknad om sykkelmidler og håper samferdselsministeren vil sørge for at potten blir stor nok til at det kan komme et sykkelløft i hele landet, slik Stortingets flertall har vedtatt, sier Jan Frode Hatlen, leder av Melhus Venstre og Lilian Thomassen kommunestyremedlem for Venstre.
Eksempler på tiltak i Melhus kommune kan være:

– egen helhetlig sykkelplan som viser sammenhengende sykkeltraseer mellom alle store boligområder, tettsteder og viktige målpunkt i hele kommunen og som innarbeides i kommuneplanen som hovedsykkelveinett og grunnlag for regulering og utbygging

– sykkelskur med tak på de største arbeidsplassene, butikkene og tjenestetilbudene

– utleie av sykler i tettstedene i Melhus

– befaringssykler for ansatte i Melhus kommune

Melhus kommune er både en stor kommune med stor befolkningsvekst, og en kommune med mye gjennomgående tungtransport. Mengden trafikk og antallet barn i trafikken øker samtidig. Transportårene i kommunen preges på samme tid av historien til Melhus — av ulike sentra og veier som tidligere hadde enten få biler eller få myke trafikanter. Nå må disse transportårene tilpasses fremtiden. Venstre vil sikre at myke, miljøvennlige trafikanter først og fremst har trygg ferdsel, men også effektiv ferdsel. Slik blir det attraktivt å benytte seg av sykkel. Dette innebærer en tilrettelegging for miljøvennlig transport til og fra jobb og skole, en mer opplevelsesrik fritid og en bedre folkehelse.
Melhus Venstre har derfor sagt i sitt alternative budsjett at det er et stort behov for at kommunen lager en plan for et hovedsykkelveinett der transport på sykkel utenom veibanen — og adskilt fra fotgjengere, gjøres mulig i hele kommunen — ikke bare innenfor skolesonene.

-Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at det skal det for de fleste tettsteder med mer enn 5 000 innbyggere være en plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk utarbeidet i samarbeid mellom stat, fylke og kommune. Dette ønsker vi i Melhus Venstre å oppfylle.

– Det er også veldig viktig at folk som sykler eller vil sykle tar kontakt med oss og kommer med innspill til hva en slik søknad kan inneholde. Sykkel er viktig for folk. Det handler om miljø, helse og trygg ferdsel der vi bor, sier Jan Frode Hatlen i Melhus Venstre.

Jan Frode Hatlen og Lillian Thomassen
Styreleder og kommunestyrerepresentant i Melhus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**