Et skikkelig klimaløft

Venstre har nå lagt fram vårt forslag til statsbudsjett for 2015 og det er et forslag som er grønt, sosialt rettferdig, framtidsrettet og tilpasset de økonomiske utfordringene Norge står overfor. Når vi er i forhandlinger med regjeringen er vår hovedprioritering å gjøre budsjettet grønnere og varmere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

miljø

Foto: ukjent

Hav og miljø

Foto: Kate Fuller (Marine Photobank), GRID Arendal

Den samlede klima- og miljøinnsatsen i regjeringens forslag er svært svak. Vi registrerer at statsministeren forklarer dette med at «flere av statsrådene ikke er så opptatt av klimasaken», og vi registrer ikke minst at klima- og miljøvernministeren selv sier at hun satser på at Venstre og KrF skal rette opp klimaprofilen. Det har vi også tenkt å gjøre. Klimaprofilen i budsjettet må styrkes betydelig. En samlet miljø- og klimasatsing på 4,2 milliarder kroner, hvor det er en betydelig satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger, er blant tiltakene i Venstres budsjettforslag. For Venstre er det uaktuelt å fire på klimamålene. Det blir helt nødvendig for Venstre å sikre et grønt budsjett.

I høst har vi sett det. Enorme mengder nedbør og høye temperaturer i slutten av oktober er ikke bare uvant. Det er skremmende. FNs siste klimarapport slår fast at den globale oppvarmingen er reell, og menneskeskapt. Det er utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til klimakrisen. Derfor hadde Venstre store forventninger til at regjeringen skulle ta i bruk de virkemidlene vi vet at fungerer for å redusere klimagassutslippene. De forventningene ble ikke innfridd.

Rapporten fra FN anslår at i perioden 1983 til 2012 antakeligvis var den varmeste perioden på jordkloden på 1400 år. Drivhusgassene er en av hovedårsakene bak oppvarmingen. En oppvarming som har fått store konsekvenser. Konsekvensene skal bli betydelig større. Mine barnebarn vil oppleve en annen klode enn meg. De vil se at havstigningen virkelig slår til. De vil oppleve at land forsvinner i havet. De vil oppleve enorme klimaendringer. De vil oppleve at klimaflyktningene kommer.

FN-rapportene viser med all tydelighet at det er for seint å reversere utviklingen. Miljøkatastrofer vil stå i kø, men vi har fortsatt mulighet for å redusere konsekvensene. Det er et oppdrag Venstre har tatt på alvor gjennom de nesten 40 årene. Derfor løfter vi selvsagt klimautfordringene inn i budsjettforhandlingene som nå pågår.

Samarbeidsavtalen har klare forpliktende formuleringer om å styrke klimaforliket og satse mer på kollektivtransport i byene. Begge deler er fraværende i forslaget i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er rett og slett ikke godt nok.

En avgjørende faktor for Venstre for å få til et regjeringsskifte etter valget 2013 var behovet for en langt mer offensiv klima- og miljøpolitikk. For Venstre holder det ikke å være bittelittbedre enn den rødgrønne regjeringen. Vi har en forpliktelse ovenfor kommende generasjoner til å gjøre et krafttak for et bedre miljø. Derfor foreslår Venstre en samlet klima- og miljøinnsats på 4,2 milliarder kroner i vårt forslag til statsbudsjett for 2015. Blant våre forslag er et kraftfullt grønt skatteskifte, en storsatsing på jernbane og kollektivtrafikk og økt sikring av biologisk mangfold og kulturminnevern.

For å løse klimautfordringene må vi spille på lag med næringslivet og forbrukerne. Det må bli billigere å leve miljøvennlig, og dyrere å forurense. For Venstre handler et grønt skatteskifte både om å gi skatte- og avgiftslettelser for å belønne miljøvennlig valg, og det handler om skatte- og avgiftsskjerpelser for å sette en pris på utslipp og følge prinsippet som «alle» er enige om — nemlig at forurenseren skal betale.

En offensiv klimapolitikk kan gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. I tett samspill med industrien vil Venstre forsterke innsatsen for å redusere og fjerne utslippene. Vi vil derfor bruke 536 millioner på å styrke de ordningene som bidrar til teknologiutvikling, sikre tilgang på kapital til store innovative prosjekter innen fornybar energi og satse tungt på forskning innenfor miljø, klima og miljøvennlig energi.

Venstre vil at Norge skal utvikle verdens mest miljøvennlige transportsektor. Framtidig trafikkvekst i og rundt de store byene må tas av jernbane, kollektiv, sykkel og gange. Det er bra at regjeringen foreslår økte bevilgninger til jernbane, men det er direkte skuffende at de i realiteten kutter i bevilgningene til kollektivtransport.

Venstre forener satsing på miljø med verdiskapning, og personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Det skal være enkelt å leve miljøvennlig. De neste 15 årene er kritiske for at vi skal nå klimamålene, og det har vært alvor lenge nok. Derfor er klima og miljø en hovedprioritet i Venstres budsjettforslag for 2015.

Det var miljøengasjementet som var en av hovedårsakene til at jeg meldte meg inn i Venstre. Venstre har siden hatt en radikal miljøpolitikk. Men det er bare flertall som kan skape endring. Helt nødvendige endringer før det bokstavelig talt kan være for seint. Miljøkatastrofen er nærmere enn vi tror. Heldigvis kan vi gjøre mye fortsatt for å gjøre kloden tilstrekkelig levelig for framtidens generasjoner. Da må vi begynne nå. Da må vi begynne i statsbudsjettet for 2015.

For å løse klimautfordringene må vi spille på lag med næringslivet og forbrukerne. Det må bli billigere å leve miljøvennlig, og dyrere å forurense.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**