Andslimoen og potetdyrking

Vidkunn Haugli svarer Lars Nymo og mener utfordringen ligger i en framtidig reversering av jordbruksareal for det Andslimoen egentlig er tiltenkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


ANDSLIMOEN — SVAR TIL LARS NYMO
I næringssammenheng er jeg nok ikke like opptatt av utsikten mot Mårtind og Blåtind som Lars Nymo. Mitt anliggende er at det er en formidabel forsømmelse av Målselv kommune det at man ikke har tatt skikkelig høyde for at Andslimoen vest for E-6 er aktuelt som område for videreutvikling av industri og handel i Målselv kommune. Potetdyrking kunne man etter mitt skjønn ha brukt andre områder til, og ikke et område som grenser mot industri, handel og sterkt trafikkert E-6. Det gjør ikke saken bedre fra kommunens side at man i alle fall på plannivå må ha visst om potetlandplanene da det i 2014 ble arrangert folkemøter, hvor bl.a. Andslimoens framtid som område for handel og industri ble trukket fram. Jeg kan imidlertid ikke erindre at det ble opplyst noe om at området var båndlagt til potetdyrking.
Det hele kommer i et enda merkeligere lys når man på kommunens nettsider kan finne at formannskapet har bevilget 500000 kr til områderegulering på Andslimoen, og det der sies at denne skal være ferdig i september 2015.
I kommunestyret før jul behandlet man «kommuneplanens samfunnsdel», og jeg skal sitere litt fra grunnlagsmaterialet man her fikk seg forelagt:

«Det legges ut nytt areal til næringsformål langs E-6 på Andslimoen. I følge gjeldende planverk skal storhandel og industri samles der. Kommunen mangler større områder som kan tilrettelegges for større etableringer. I reguleringsplanen vil rekkefølgekrav og rett til tilbakekjøp av ubrukte arealer bli hjemlet. En nyregulering kan tilrettelegge for vekst i næringslivet. Arealet ligger inntil E-6 og er meget godt egnet for tonnasjekrevende industri».

Som om ikke dette er nok, viser arealplankartene, som også er vedtatt av kommunestyret (13/12 — 2012) , at området vest for E-6 på Andslimoen er foreslått lagt ut til industri og tunghandel.
I denne settinga synes det noe eiendommelig at ordfører og plansjef ønsker potetdyrkinga velkommen -. Det synes som om noen kan ha et forklaringsproblem her -. Ordet skandale ligger ytterst på tungespissen-.

Å sikre framtidige områder for industri —og handelsvirksomhet er noe av det viktigste Målselv kan gjøre for å kunne tilby etablerere gunstige vilkår. Man vil huske at Målselv jobbet aktivt for at IKEA burde se på Andslimoen. Det samme gjorde man overfor Asko og Macks Bryggeri. Man lyktes ikke der, men områdene var interessante — områdene på vestsida av E-6 -. I en tid da mye av oppmerksomheten er rettet mot kysten, er det avgjørende viktig at en innlandskommune som Målselv — kommunikasjonsmessig sentralt beliggende med E-6 og flyplass — setter seg i salen for å bli attraktiv for de som vil etablere seg. Vi må være i forkant, vi må tilby, og ikke ta løs den dagen vi har en interessent på døra. Da går han gjerne andre veier.
Slik framtida nå fortoner seg, vil Målselv kommune dersom man likevel skulle innse at det vil være klokt å satse på Andslimoen, måtte gå en adskillig tyngre vei for evt. å få hand om det som da er blitt dyrkamark.
Det kan umulig være en holdning som bærer det å hevde at man har nok områder for framtida i det man i dag har på Andslimoen. Hva slags visjon er dette? Vi ønsker da vel å utvikle kommunen og la den få flere ben å stå på. Vi må innrette oss slik at vi kan være interessante for et næringsliv som kan være på jakt etter gunstige plasser å etablere sin virksomhet på.
Mitt spørsmål til slutt blir om alle tog er gått nå, eller om det fins en mulighet til i dialog med grunneier å få realisert det som ligger i kommunens planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**