Grønn byutvikling

Sentrumsplanen var et av Årsmøtets tre hovedtemaer. Denne delen av møtet ble innledet med en grundig innføring fra kommuneplanlegger Lars André Uttakleiv. Forsamlingen fikk deretter et friskt blikk utenfra, eller også kalt urban diagnostics, fra Venstremann, utflytta harstadværing og ivrig blogger Morten Skandfer. Årsmøtet sluttet enstemmig opp om følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Harstad havn

Foto: Nordlys

Harstad sentrums tre fremste fortrinn er nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Dette er fortrinn vi skal utvikle og ta vare på. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Harstad Venstre ønsker et levende sentrum med folk i gatene, butikkvinduer for handel på gateplan, og møter mellom mennesker på vei mellom gjøremål. Et av de viktigste redskapene på vei dit er Sentrumsplanen.

Harstad Venstre mener fortetting og bedre utnyttelse av ubrukt bebyggelse er viktige virkemidler for å oppnå målsetningene over, og mener tilføring av nytt areal gjennom utfylling heller vil virke i motsatt retning. For å oppnå et levende sentrum bør det være handel i gatene, og vi ønsker fortrinnsvis handel i gatenivå, mens en mer tilbaketrukket rolle for annen næring. Vi er positive til å kombinere næring og bolig i samme hus; med eksempelvis leiligheter i etasjene over gateplan. Dersom flere bor i sentrum vil det bidra til et mer levende sentrum.
For at flest mulig skal kunne reise kollektivt støtter Harstad Venstre en omlegging av kollektivtransporten til gjennomgående ruter hvor bussene får fortrinnsrett gjennom sentrum. Harstad Venstre synes forslaget fra Troms fylke med trasévalg i Hans Egedes gate, snaue hjørnet i Richard Kaarbøs plass, og deretter opp dagens gågate, er spennende. Distriktsbussene bør imidlertid ha trasé via Sjøgata for å kunne kommunisere med passasjerer fra Hurtigbåten og i tillegg venterommet i Havnebygget.

Det er i dag tilstrekkelig parkering i Harstad sentrum. For å oppnå et levende og grønt sentrum må bilene i større grad vekk fra gatene. Veipakke Harstad vil bidra til dette gjennom tunnelen i Harstadåsen, som reduserer trafikkbelastningen i sentrum med 40%. Et ytterligere bidrag får vi gjennom å redusere overflateparkeringen langs sentrumsgatene til fordel for sykkelfelt, og legge til rette for innfartsparkering i fjell/parkeringshus. Dette vil måtte skje i samarbeid med private aktører. Harstad Venstre erkjenner samtidig at tilgjengelig parkering er et virkemiddel også for å trekke kunder til sentrum framfor kjøpesentre. Dette bør balanseres gjennom gratis korttidsparkeringsplasser og tilgjengelige handikap-parkeringsplasser.

Harstad Venstre ønsker å styrke sentrums fortrinn med nærhet til havet. Det er derfor viktig med et tilgjengelig havneområde, og å regulere byggehøyden sjønært. I Harstad sentrum bør det bygges med max 5 etasjer. Havnebygget er et av sentrums signalbygg; og bør som i dag kunne stå alene og framtrukket på sin pir. Ei ny kai langs deler av Larsneset er positivt og nødvendig. Ei velfungerende og god havn er viktig for Harstad, og gode forhold på Stangnes og Seljestad vil også i framtida avlaste sentrumshavna. Gods bør i hovedsak tas inn på Stangnes og Seljestad; som vil ha de beste veiforbindelsene. Vi bør tilrettelegge for ei lun gjestehavn, noe som har konsekvenser også for hvilken kai hurtigbåten bør ligge på. Harstad bør ikke ta mål av seg på å bli en sentral cruisebåtdestinasjon, men det vil være aktuelt for mindre cruisebåter å oppsøke Harstad — og det skal da også være mulig.

Generalhagen er i dag den eneste grønne lungen i sentrum. Sentrumsplanen gir rom til videreutvikling av flere. Et parkområde beliggende mellom Bothnergården og Bertheusgården vil vitalisere sentrum, og gjennom eksempelvis skaterampe vil ungdomskulturen få en større plass enn i dag. Harstad Venstre er positive til videreutvikling av Generalhagen som Imella-prosjekt, og opplever at det bygger opp under våre målsetninger.

Harstad Venstre er imponert over hvordan til nå tre kommuneplanleggere har hjulpet oss å se sentrum som en helhet, og holdt tråden i et etter hvert komplisert prosjekt. I sluttfasen vil ulike ønsker veies opp mot hverandre for å få puslespillbrikkene til å passe sammen. Det er et gryende og godt engasjement i befolkninga, og det både har kommet og vil komme gode innspill herfra. Harstad Venstre ønsker å være lydhør for disse i månedene fra mot endelig behandling; alt med et mål om å bidra til å gjøre Harstad attraktivt hele livet. Harstad Venstre vil ha en robust Sentrumsplan for et grønt og levende sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**