Navn og skilt på samisk

Bård Borch Michalsen fremmet forslag til uttalelse om ivaretakelse av vår samiske kulturarv. Várdobáiki samisk stedsnavnutvalg foreslo i 2012 at kommunen vedtar skrivemåten for Harstad på samisk, og Borch Michalsen foreslo at Harstad Venstre følger opp dette i tråd med både historiske perspektiv og et rikt samisk innslag i både dagens Harstad, men ikke minst vårt omland. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til følgende uttalelse:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

det samiske flagget

Foto: Nordland fylkeskommune

Várdobáiki samisk stedsnavnutvalg foreslo i 2012 at kommunen vedtar skrivemåten for Harstad på samisk. Utvalget foreslo at stedsnavnet Harstad får skrivemåten HÁRSTTAK på samisk, og at Harstad kommune skrives HÁRSTTAID SUOHKAN. Ingenting har skjedd siden 2012.

Ifølge stedsnavnutvalget har Hársttak har vært i bruk på samisk fra gammelt av, og det er fortsatt i daglig bruk blant samisktalende i kommunen og området rundt. Skrivemåten følger nordsamisk rettskrivingsprinsipp med utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen, slik loven forutsetter.

Harstad Venstre støtter forslaget fra stedsnavnutvalget. Kommunen bes vedta skrivemåten og melde det inn til stedsnavnregisteret. Venstre mener også at navnet bør brukes på skilt ved innkjøring til byen — i samsvar med praksis for eksempel i Bodø. Vi ber om at det tas initiativ for å få dette iverksatt.

Den samiske kulturen er unik og gjør Norge og Europa spennende og mangfoldig. Den samiske kulturen skal være synlig i hele Norge, og samisk språk er en meget viktig del av kulturen.

Harstad er en internasjonal og flerkulturell by med samisk bosetting, språk og kultur som et spesielt viktig element historisk, men også i nåtid. Harstad er dessuten senter for et omland hvor de samiske innslag er enda sterkere. Alt dette taler for at Harstad kommune bør gjøre kommunens samiske navn synlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**