Årsmøteprotokoll 2015

Protokoll fra årsmøtet i Rana Venstre mandag 26. januar 2015 kl. 18:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tilstede 11 personer: Tormod Steen, Mary Ann Dahl, Øyvind Snefjellå, Siv Bårdsen, Hilde K. Dahlberg, Per Gunnar Hjorthen, Erling Solvang, Bjørn Bernersen, Mats Hansen, Erik Sundrønning og Kerstin Ander-Trønsdal.

SAKSLISTE

1. Innkalling
2. Konstituering
•Valg av møteleder
•Valg av møtesekretær
•Valg av protokollunderskrivere
3. Årsmelding 2014 (Vedlegg)
4. Regnskap for 2014 (Vedlegg)
5. Budsjett 2015 (Vedlegg)
6. Kontingent 2016
7. Valg
•Styre
•Utsendinger til årsmøte i Nordland Venstre, 14. -15. februar i Bodø
8. Politiske saker og uttalelser

1. Innkalling
Bekjentgjørelse med annonse per mail. Påminning gjennom epost til medlemmene.
Vedtak: Saksliste og innkalling godkjent.
Enstemmig

2. Konstituering
Vedtak:
Møteleder: Erling Solvang
Møtesekretær: Kerstin Ander-Trønsdal
Protokollunderskrivere: Hilde Dahlberg og Per Gunnar Hjorthen
Enstemmig

3. Årsmelding 2014
Kommentarer:
1. Styrets sammensetning
2. Representasjon og posisjoner
a. Usikkerhet om Venstres repr i Hans A. Meyers fond
b. Tidspunkt for LPN i Narvik skal være 20.-21. september 2014.
3. Organisasjon: Aktiviteten i Rana UV flettes inn.
4. Styrets arbeid: Studieringer rapporteres inn og flettes inn i meldinga.
5. Politiske saker
a. Ta inn kommentar om jobb mot vindkraft.
b. Nevn småkraftverkene ved navn.
c. Strandpromenaden blir forskjønnet.
6. Den politiske situasjonen ved utgangen av året Ingen kommentar
7. Tanker om fremtida
a. Ta ned driften i kommunen for å få plass for investeringer.
b. Meieritomta må oppgraderes.
c. Tillat høyere byggehøyde i sentrum.
8. Sluttord
Vedtak: Årsmeldinga for 2014 godkjent med de kommentarer som er kommet.
Enstemmig

4. Regnskap 2014
Inntekter kr 35.875, utgifter kr 24.782, overskudd kr 11.093.
Innskudd i Helgeland Sparebank kr 27.379,71. Kortsiktig krav på opptjent kontingent kr 1.500. Rana Unge Venstre har kr 3.664 innestående på konto hos Rana Venstre. Regnskapet er revidert.
Vedtak: Regnskap for 2014 godkjennes
Enstemmig

5. Budsjett 2015
Styrets forslag til budsjett i valgåret: Inntekter kr 26.620, utgifter kr 51.050, underskudd kr 24.430 dekkes av innskudd i banken.
Vedtak: Budsjett for 2015 godkjennes
Enstemmig

6. Kontingent 2016
Vedtak: Lokallagets kontingent for 2016 beholdes på kr 50.
Enstemmig

7. Valg

A. Styret for 2015 består av:
Leder: Erling Solvang (gj.valg)
Nestleder: Stine Marie Bakjord (ny)
Kasserer: Kerstin Ander-Trønsdal (gj.valg)
Styremedlem: Tormod Steen (ny)
Styremedlem: Mary Ann Dahl (ny)
Styremedlem: Mats Hansen (ny)
Styremedlem: Erik Sundrønning Rana UV
Varamedlem: Hilde K. Dahlberg (gj.valg)
Varamedlem: Ken Ronny Aastrøm Nyrud (ny)
Varamedlem: Maj-Lisbeth Knutsen (gj.valg)
Revisor: Johnny Svartkjønneng (gj.valg)
Valgkomité: Siv Bårdsen og Øyvind Snefjellå (leder)
Vedtak: Styret konstituerer seg selv.
Enstemmig

B. Valgte utsendinger til årsmøtet i Nordland Venstre 14.- 15. februar 2015:
Vedtak: Disse velges som utsendinger til fylkesårsmøtet

a. Mats Hansen
b. Erling Solvang
c. Stine Marie Bakjord
d. Kerstin Ander-Trønsdal
Observatør: Hilde K. Dahlberg
Vara: Erik Sundrønning
Styret er av årsmøtet gitt fullmakt til å supplere vararekka om nødvendig. Kasserer sørger for påmelding. Hver enkelt bestiller billetter.
Enstemmig

8. Politiske saker og uttalelser fra årsmøtet i Rana Venstre
Vedtak: Uttalelsen med overskriften «Nei til søndagsåpne butikker» oversendes årsmøtet i NV. Leder håndterer oversendelse til media.
Enstemmig

Møtet avsluttet kl. 20.40

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**