Valgprogram Rana Venstre 2023-2027

Rana Venstre går til valg på at Rana skal være en kommune som ser framover, en kommune som ser muligheter i bygd og by, og som aktivt bidrar til et grønt og levende lokalsamfunn. Våre visjoner for Rana er:

 • Norges beste oppvekstkommune
 • Trygghet og kvalitet i omsorgstjenestene
 • Et levende og næringsvennlig lokalsamfunn
 • Ta vare på vår lokale natur og kutte klimautslippene

I vår valgbrosjyre kan du lese en kort oppsummering av valgløftene våre. Under følger det fulle valgprogrammet

Innledning

Rana Venstres visjon er å skape et grønt og levende lokalsamfunn, der alle innbyggerne får tilgang til gode tjenester og muligheter for lokal utvikling. Samtidig er vi bevisste på de utfordringene vi står overfor i dagens samfunn, der natur- og klimakrisen krever kraftige tiltak for å verne om naturen og redusere klimautslippene. Vi mener at det grønne skiftet er nødvendig for å sikre en bærekraftig framtid.

Vi ønsker å skape et inkluderende samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve livet slik de ønsker, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Vår visjon er å gi innbyggerne makt og innflytelse på beslutninger som angår dem direkte, slik at samfunnet utvikles nedenfra.

Som et utålmodig parti, ønsker vi å ta Rana framover. Vi tror på en fremtidsrettet politikk som satser på kunnskap og kompetanse, som tar klima- og naturkrisen på alvor, og som støtter små og store jobbskapere i hele kommunen. Vi ser framover, ikke bakover, og vil være med på å skape en bærekraftig og rettferdig framtid for Ranas innbyggere.

Norges beste oppvekstkommune

Utdanning er avgjørende for fremtiden, og Venstre prioriterer alltid utdanning. Vi tror på en skole som tar hensyn til elevenes forskjeller og behov, og som gir alle like muligheter i livet. Vår visjon er at Rana skal bli Norges beste oppvekstkommune.

Barnehager

Rana Venstre ønsker mangfold i barnehagetilbudet slik at alle familier kan finne et tilbud som passer deres behov. Vi vil sikre løpende barnehageopptak slik at foreldre slipper å ta ulønnet permisjon i påvente av barnehageplass.

Vi mener at kompetanse hos ledelsen, lærere og ansatte, gode miljøer både inne og ute, samt tilstrekkelig antall ansatte, er avgjørende for barnehagebarnas trivsel og utvikling. Vi mener også at lek, bevegelse og sunn mat bør stå i sentrum i barnehagen.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling, og kommunen bør jobbe målrettet for å at barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn deltar i barnehagen.

Rana Venstre vil:

 • Ha løpende barnehageopptak, for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 • Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager i deres åpningstid.
 • Åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid, med en begrensning på maksimal oppholdstid for barnet.
 • Ruste opp barnehagebygg og uteareal slik at alle barn har gode lekeområder.
 • Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte, for å sikre både faglig og juridisk kompetanse.
 • Styrke barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.

Skolen

En god start på skolegangen er viktig for senere suksess. Rana Venstre ønsker å sikre god opplæring og tilpasset undervisning gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet. Alle elever fortjener å gå på en skole med skolebygg av god kvalitet, derfor vil vi oppgradere skolene på Storforshei, Skonseng og Lyngheim.

Vi ønsker en fleksibel skolestart, muligheten for et ekstra skoleår, sommerskole, og flere faggrupper inn i skolehelsetjenesten for å ivareta den enkelte elevs behov. Vi vil også jobbe for å gi skolene muligheten til å tilby flere valg for barna som ikke finner seg til rette i det nåværende tilbudet.

Rana Venstre vil:

 • Oppgradere skolene på Storforshei, Skonseng og Lyngheim.
 • At kompetanse skal lønne seg og at lærerne sikres en god lønnsutvikling.
 • Sørge for etter- og videreutdanning av lærere og vikarer slik at elevene alltid møter en kvalifisert lærer.
 • Redusere unødvendig byråkrati og gi lærerne tid til å skape en spennende og motiverende skole.
 • Stille oss positive til Frikultskolen, Montessori-skoler og andre friskoler som et supplement til den offentlige skolen.
 • Sikre tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.
 • Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
 • Styrke tilbudet om forserte løp og talentsatsinger, og legge til rette for at elever som trenger det kan ta færre fag over lengre tid.
 • Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske.
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 • Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet.

Tilbud til ungdom

Rana Venstre vil sette ungdom i fokus ved å skape tilbud som fremmer aktivitet, deltakelse og trivsel. Med en visjon om et grønt og levende lokalsamfunn, prioriterer vi kultur- og fritidsaktiviteter som inspirerer, inkluderer og gir unge en meningsfull hverdag.

Rana Venstre vil:

 • Sikre ungdomsklubbene og tilbud til ungdom under 20 år.
 • Satse mer på tilbud til ungdom, frivillighet og idrett.
 • Samarbeide med ungdomsrådet for å etablere flere tilbud til unge.
 • Sikre fritids- og aktivitetstilbudene til ungdom med nedsatt funksjonsevne

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Rana Venstre at enkeltmennesket i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra.

For at alle skal kunne leve gode og selvstendige liv, må samfunnet forebygge mer innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap, og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser. Andelen som arbeider ufrivillig deltid må reduseres.

Økt frihet i alderdommen

Rana Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve så frie, selvstendige og innholdsrike liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

Vi vil skape et aldersvennlig samfunn med gode fritids- og kulturtilbud, der universelt utformede boliger, butikker og uteområder bidrar til at eldre har god helse og en interessant hverdag uten ensomhet.

I årene framover må vi sørge for at det finnes nok sykepleiere og helsefagarbeidere til å dekke det økende behovet for omsorgstjenester som er forventet. Derfor må vil Rana Venstre ha flere heltidsstillinger, og turnusordninger som gjør at kommunen beholder de ansatte.

Rana Venstre vil:

 • Etablere flere sykehjemsplasser etter hvert som behovet oppstår.
 • Skape et aldersvennlig samfunn.
 • At Rana blir en demensvennlig kommune og tilbyr avlastning for pårørende og aktivisering for personer med demens.
 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man tar hensyn til eldre uten digital kompetanse.
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet skal få et fast og stabilt antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 • Ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet.
 • Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 • Stimulere til at flere eldre tar ansvar for sin egen bosituasjon, og legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap.
 • Sørge for høy kvalitet på maten på bo- og omsorgshjemmene tilpasset den enkeltes vaner og ønsker.

Helsetjenester

Rana Venstre vil at alle innbyggerne skal ha best mulig helse. Med helse mener vi ikke bare fravær av sykdom, men også en opplevelse av mening og deltakelse i samfunnet.

Store etterkrigskull og bedre helse gir økende levealder, og det gjør at Rana i tiden fremover vil ha en stadig eldre befolkning. Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser.

Rana Venstre vil:

 • Sørge for gode rammevilkår og økt rekruttering av fastleger slik at flere Ranværinger får egen fastlege istedenfor mange vikarer.
 • Sikre tilbudene til personer med nedsatt funksjonsevne, og at bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD).
 • Se på forsøksordninger for helsepersonell der man styrker bemanningen i enheter med høyest sykefravær, for innsparinger og bedre tjenestekvalitet.
 • Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 • Sørge for et godt tilbud til bostedsløse slik loven krever.
 • Gjøre det mulig for sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere å jobbe fulltid ved å vurdere forskjellige arbeidstidsordninger, økt bemanning og hjelp fra andre yrkesgrupper for visse oppgaver.
 • Videreutvikle dagtilbud og gode møteplasser.
 • Legge bedre til rette for helserelatert trening.
 • Sørge for at alle som har krav på BPA faktisk får det.
 • Sørge for at det finnes et godt helsetilbud også under ferieavvikling.

Psykisk helse

Omtrent halvparten av befolkningen sliter med dårlig psykisk helse en eller flere ganger gjennom livet. Det ser nå ut til at dette er økende i den yngre befolkningen. Det er særlig lettere psykiske plager, som angst og depresjon som plager mange.

Dårlig psykisk helse kan føre til fravær fra skolen og liten deltakelse i samfunnet og aktiviteter. Det er derfor viktig at disse får tidlig hjelp. Vi vil styrke ressursene for lavterskeltilbud uten henvisning for barn, unge og voksne med psykiske lidelser.

Rana Venstre vil:

 • Styrke helsestasjonen for unge med rask tilgang til psykolog.
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykiske plager.
 • Sikre videreføring og videreutvikling av lavterskeltilbudet innen rusomsorg og psykisk helse.
 • Styrke familierådgivningstjenester.
 • Gjøre det mulig å melde seg på lavterskeltilbud for psykisk helse digitalt, for å forhindre at krav om påmelding via telefon stopper påmelding.

Lokal ruspolitikk

Rana Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum, og gi folk muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling, fremfor straff.

Rana Venstre vil:

 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, for å sikre umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling.
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 • Jobbe for anonyme tilbud med rusmiddeltesting, for å forhindre bruk av farlige stoffer.
 • Sikre et verdig botilbud utenfor rusmiljøer for rusavhengige som ønsker å bli rusfrie.

 

En klimavennlig kommune

Klimakampen handler om å gi barna mulighet til å leve gode og trygge liv nå og i fremtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Rana Venstre vil at det skal være enkelt å bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk.

Lokale klimatiltak

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Den viktigste rollen kommunen kan spille, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og å ta i bruk det handlingsrommet kommunen har til å lede an i klimaarbeidet.

Kommunene står for en stor andel av innkjøpene i Norge, og ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan Rana kommune oppnå lokale utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

Rana Venstre vil:

 • Videreføre klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen og sørge for at disse blir vurdert av en kvalifisert revisor.
 • Redusere støvforurensningen og utslippene til fjorden.
 • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser, og styrke kommunens kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
 • At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning, alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 • Stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg.
 • Støtte miljøvennlig matproduksjon og salg av kortreist mat.
 • Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.

Grønne reiser

Rana Venstre vil redusere kommunens utslipp fra transport ved å fullføre utskiftingen av fossile biler med nullutslippsbiler og etablere flere ladestasjoner. Vi vil også samarbeide med næringslivet om å elektrifisere tungtransporten og stille krav til nullutslippsbusser i kollektivtrafikken.

Vi ønsker å legge til rette for at alle som har mulighet til det kan benytte gange, sykkel og kollektivtrafikk til sine hverdagsreiser, og kommunen må derfor legge til rette for at det er attraktivt å velge alternative transportformer til bil.

Rana Venstre vil:

 • Bygge flere gang- og sykkelveier og sørge for flere gatelys.
 • At kollektivtilbudet blir bedre og billigere.
 • Stille krav om utslippsfri og universelt utformet kollektivtrafikk.
 • At alle nye offentlige kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.
 • Stille krav til utslippsfri transport for oppdrag og leveranser til kommunen.
 • Legge til rette for bildelingsordninger, for eksempel gjennom anbud på bruk av offentlige parkeringsplasser.
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for drosje, på kommunal grunn og spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt, og stille krav om at disse er universelt utformet.
 • Samarbeide med næringslivet for å legge til rette for helhetlige utslippsfrie løsninger for tyngre kjøretøy.
 • Legge til rette for lademuligheter for el-båter i alle småbåthavner.

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

Kommunen kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Det enkleste er å integrere produksjon av fornybar energi ved nybygg og rehabilitering av gamle bygg. I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.

Rana Venstre vil:

 • Ha flere solceller på tak og fasader på kommunale og private bygninger.
 • At Rana kommune skal vurdere kjernekraft og samarbeide med andre kommuner og aktører som jobber for kjernekraft i Norge.
 • Kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunen, og stille krav til bruk der dette egner seg.
 • Opprettholde kravet om bruk av fjernvarme på nybygg.
 • Stille krav til energieffektivisering av kommunens egne bygg.
 • Sørge for at lokalt regelverk for legging av solceller på taket på privatboliger er enkelt å forstå og lite byråkratisk.
 • Beholde Byggdrift KF og øke overføringene til vedlikehold av kommunens bygg.

Mer natur

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Rana Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv.

Rana Venstre vil:

 • Si nei til vindkraft på Sjonfjellet.
 • Foreta en fullstendig revidering av kommuneplanens arealdel. Målet er å beholde mer urørt natur og gjøre det lettere å bygge ut i områder som allerede er utbygd.
 • Innføre arealregnskap og bli en arealnøytral kommune.
 • Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer.
 • Redusere nedbygging av myr.
 • Gjennomgå og oppheve reguleringsplaner som vil ødelegge viktige naturområder.
 • Planlegge for å ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse styrker det lokale artsmangfoldet.
 • Lage lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser i kommunen.
 • Jobbe for at kommunen har egen dyrevelferdsplan.
 • Bevare kommunens «grønne lunger» og turområder.

Flere lokale arbeidsplasser

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Det skal være enkelt å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil.

Rana Venstre vil jobbe for et sterkt næringsliv og en utvikling med vekt på lokale verdier. Vi vil støtte opp om innovasjon og etableringen av nye arbeidsplasser.

Vi mener at Rana har et stort potensial for utvikling, for eksempel innenfor turist-, service- og besøksnæringer. Bedrifter, gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha gode vekstvilkår.

Lokal næringspolitikk

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi en kommune som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral, og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Rana Venstre vil:

 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • Støtte oppstartsgenerator-programmer som gir nye gründere bistand i etableringsfasen.
 • Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som Reko-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
 • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap.
 • Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Kommunen spiller en viktig rolle i inkludering gjennom ordninger som BPA, introduksjonskurs og samarbeid med bedrifter om tilrettelegging.

Deltakelse i arbeid bidrar til inkludering, integrering, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Derfor ønsker Rana Venstre et fleksibelt arbeidsliv som passer for folk med ulike forutsetninger.

Rana Venstre vil:

 • At kommunen tar sitt samfunnsansvar for at flere skal komme inn i arbeidslivet ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 • Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
 • Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å bistå flere ut i ordinært arbeid.
 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.

 

Et levende lokalsamfunn

Stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en sentral del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Det er viktig at vi utformer lokalsamfunnet med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve miljøvennlige og gode liv.

Gode lokalmiljø har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Rana Venstre mener at hvis kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg, får vi et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter, og et trygt og attraktivt uteliv.

Stedsutvikling

Gode lokalsamfunn er avhengig av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljø der folk bor og lever livene sine. Dette kan vi blant annet gjøre ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester.

Rana Venstre vil:

 • Øke satsingen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor.
 • Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale utfartsområder og turveier.
 • Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen.
 • Lage en gjenbruksstrategi i kommunen, som legger til rette for at kommunen kan velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Utvide dagens BUA-ordning for lån/deling med håndverksmaskiner og mer turutstyr.
 • Bedre den sosiale profilen på eiendomsskatten ved å redusere bunnfradraget.
 • Ha fortetting og økte byggehøyder, men være kritisk til massive høyhus.

Kultur og idrett

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår, og det er viktig at kulturtilbudet er tilgjengelig for alle. Vi vil bidra til å lette forholdende for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Rana Venstre vil:

 • Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
 • Være positive til kulturhus, med fokus på innholdet og ikke bygget.
 • Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelig for alle.
 • Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
 • Ha målrettede ordninger som gir alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av alder og økonomisk situasjon.

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte.

Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for oss at det skal være enkelt å være frivillig og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Rana Venstre vil:

 • Sikre at Frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid.
 • Gjøre egnede offentlige lokaler enkelt tilgjengelig for lag og foreninger.
 • Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunen og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde.
 • Ha medvirkningsorganer for barn og unge som har rett til å få sine saker vurdert av kommunestyret.
 • Øke kommunenes kompetanse om frivillighet og videreutvikle frivillighetsplanen i samarbeid med Frivilligsentralen.
 • Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.

Attraktivt uteliv

Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljø. For å skape gode møteplasser i utelivet, trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen bør tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en forsvarlig og trygg måte.

Rana Venstre vil:

 • Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår.
 • Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.
 • Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen diskriminering.
 • Redusere gebyrene for uteservering

Asyl og integrering

Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Rana Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet, og gi dem muligheten til å skape et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, for å sikre en rask og god integrering. Vi vil støtte opp om private og ideelle initiativ for bedre integrering og inkludering.

I Norge lever mange barn av innvandrerforeldre under fattigdomsgrensa, hvilket for mange medfører at det blir utfordrende for å delta i aktiviteter. En viktig faktor for å komme over fattigdomsgrensa er å ha lønnet arbeid. Det er viktig at det offentlige forsøker å utjevne forskjellene.

Rana Venstre vil:

 • Ta imot flere flyktninger og jobbe for rask bosetting av flyktninger.
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere.
 • Sikre reell tilgang på grunnleggende helsetjenester til papirløse og personer uten fast opphold i Norge.
 • Samarbeide med frivillige foreninger om å etablere arenaer for møter og samspill med lokalsamfunnet og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet.
 • Legge til rette for aktiviteter der hele familien kan delta.
 • Jobbe for flere fritidstilbud etter skolen i regi av både private og kommunale aktører.
 • Styrke foreldrenes evne til å hjelpe barna med lekser og skolearbeid gjennom språkopplæring og forståelse for norsk skole.