Sandnes Venstres innstillinger til bystyremøtet 3.2.15

Sandnes Venstres gruppemøte i forkant av bystyremøtet 3.2. 2015 viste at det skal vedtas mye god Venstre-politikk i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sandnes Venstres to bystyrerepresentanter, Tove Frantzen og Knut O. Eldhuset stemmer med glede for å vedta detaljregulering for ny brannstasjon på Stangeland, mellom Motorveien og Årsvollveien. Dette blir altså øst for “den røde streken”, eller “grønne grensen” om man vil, som utgjøres av riksvei 44 lenger vest. Dette er ei tverrpolitisk linje for jordvern som Sandnes Venstre vil berømme på Rogaland Venstres fylkesårsmøte i Sandnes kommende helg.

I saken om uttalelse i forbindelse med trasévalg for Statsnetts nye høyspentledning fra Lysebotn til Stavanger mener Sandnes Venstre at den ideelle løsningen hadde vært sjøkabel fra Forsand til Stavanger. Sekundært må traséen Lysebotn – Stokkeland i Sandnes – Stavanger utredes bedre før en kan sammenligne den med et nytt omarbeidet forslag gjennom Sandnes Øst, hvor traséen går i sjøkabel gjennom det verna Lutsivassdraget og under Gandsfjorden.

Fredrik Hultman Bjørgo

Foto: inger Lunde Dalen

Blant de to foreslåtte traséene i det omarbeida forslaget vil Sandnes Venstre gå for det sørlige, da det vil berøre minst mulig av den planlagte bebyggelsen i Sandnes Øst. Når valget står mellom luftføring og dyrere løsning med jordkabel må en også huske på at klimaendringene fører til stadig hyppigere og voldsomme stormer, som fører til skader på master og luftkabler.

Den lenge imøtesette utbygginga av Årsvollveien med sykkelsti fram til Sola gleder Sandnes Venstre, som et godt eksempel på grønn politikk, hvor vannledningen blir samkjørt med infrastrukturen og det spesielle kulturmiljøet i form av gamle steingarder blir ivaretatt.

Det samme gjelder de forholdsregler som tas ved etablering av massedeponi i det gamle steinbruddet på Hogstad i Riska, særlig i forbindelse med vern av Kvednhusbekken som ynglebekk for aure i Lutsivassdraget.

At også Sandnes kommune nå gjenåpner for at tidligere barnevernsbarn fortsatt kan søke om erstatning for overgrep og omsorgssvikt, er også helt i tråd med Venstres politikk, særlig slik den har vært frontet av Per A. Thorbjørnsen i Stavanger.
Heldigvis har Sandnes i dag et barnevern som er både effektivt og yter tjenester av høy kvalitet, noe Sandnes Venstre med glede tar til etteretning ut i fra en framlagt rapport.

En rapport som gir mer grunn til bekymring handler om grøntområder og lekeplasser, som forfaller rundt omkring i kommunen. Her mener Sandnes Venstre at det er viktig å beholde fokuset på å involvere bydelsutvalgene mer og på sikkerhet. Og gjerne se lekeplassene i nærmiljøet i sammenheng med omkringliggende lekeplasser i barnehagene.

Sandnes Venstre er kritisk til høringsforsalget om å overføre deler av skatteoppkrevingen fra den kommunale, lokale kemneren til statlige kontorer i Stavanger, Bergen, Lillestrøm eller Vadsø. Som staten selv påpeker, er det lite å spare på dette og det har unektelig en verdi for brukerne, særlig de med små ressurser, at de kan få råd og veiledning ved personlig oppmøte i sin egen kommune.

Til slutt er det gledelig at Sandnes bystyre også får klare regler om unntaksvise lukkede møter og taushetsplikt, slik at en best mulig kan unngå uheldige praksiser som skader lokaldemokratiet.

Fredrik H. Bjørgo
Styremedlem og 4.-kandidat, Sandnes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**