Uttalelse: Sande bør gå mot Drammen

Drammen Ypsilon Bridge
(Foto: (CC) zen whisk | https://flic.kr/p/aBgqPL)

Årsmøtet i Sande Venstre mener at Drammensregionen er det beste alternativet for kommunesammenslåingen. I en politisk uttalelse stiller partiet seg kritisk til prosessen og den mangelfulle informasjonen innbyggerne har fått.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sande bør gå mot Drammen ?

Sande Venstre mener det er riktig at Sande kommune blir en del av en ny og større kommune. Dette vil gi solide fagmiljøer, noen som vil gjøre kommunale tjenester mindre sårbare for uforutsette hendelser. En større kommune vil føre til færre Interkommunale selskaper, noe som øker den demokratiske arenaen. Sande Venstre mener at en større kommune vil levere stabile og gode tjenester til Sandes innbyggere.

Sande Venstre har i arbeidet med kommunereformen ment at Sande kommune ville være best tjent med å innlede samtaler med både 3K og Drammensregionen. På denne måten ville vi kunnet avdekke forskjeller og vi ville i langt større grad ha muligheten til å sørge for at det som er viktig for Sandes innbyggere blir en realitet i en ny kommune. Venstre har også vært opptatt av at prosessen i størst mulig grad skulle inkludere kommunens innbyggere med flere folkemøter. Og vi har ønsket å få mest mulig fakta på bordet slik at vi kan fatte en beslutning på best mulig grunnlag. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for dette og kommunen står nå i en situasjon der flertallet i kommunereformutvalget ønsker å ta et retningsvalg basert på, etter vår mening, litt for få folkemøter og på et svært sparsommelig faktagrunnlag. Prosessen har dessverre vært basert i for stor grad på følelser.

Sett i lys av den situasjonen kommunen er i mener Sande Venstre at det er riktig å formidle vårt syn i saken før spørreundersøkelsen igangsettes. For Sande Venstre er det avgjørende å fatte en beslutning der innbyggernes beste ligger til grunn.

Økonomisk er det til dels store forskjeller på alternativene. Drammen har ikke eiendomsskatt og har en netto lånegjeld på ca. 21.000,- per innbygger. Til sammenligning har både Holmestrand og Re eiendomsskatt og 3K har samlet en netto lånegjeld på ca. 55.000,- per innbygger.

Det har vært viktig for Sande Venstre å se på kommunereformen som en demokratireform. I den sammenheng er det naturlig å tenke på hva Sandes innbyggere vil være opptatt av å påvirke. SSBs pendlerstatistikk viser at i dag jobber litt i underkant av 45 % av Sande kommunes pendlere i Drammen og Svelvik. Til sammenligning er det under 10 % som pendler til 3K eller til øvrige kommuner i Vestfold. Sandes innbyggere anser Drammen som sin by og både handler og benytter seg av tilbudet byen har. Sande Venstre mener derfor at det bør være grunn til å tro at Sandes innbyggere vil være mest interessert i å påvirke utvikling i Drammen og omegn.

Sande Venstre synes det er et viktig poeng at regjeringens ekspertutvalg har uttalt at kommuner med over 100.000 innbyggere kan overta fylkeskommunens oppgaver som videregående skole og kollektivtransport. Sande Venstre tror at det på sikt vil styrke lokaldemokratiet hvis den nye storkommunen får overta fylkeskommunens oppgaver.

For Sande Venstre er det svært viktig at verdigrunnlaget og identiteten Sande har opparbeidet består. Derfor er en klar avtale som ivaretar Sandes interesser viktig. For Venstre er det derfor avgjørende at den nye storkommunen kan stille seg bak følgende krav:

Dyrket mark i Sande skal ikke benyttes til fremtidig utvikling av bolig eller næringseiendommer.
Strandsonen skal respekteres og allmennhetens tilgang skal sikres.
Sande Videregående skole skal bestå og innlemmes i skolestrukturen til den nye kommunen dersom denne overtar fylkeskommunens oppgaver.
Sandetun skal bestå. Det skal være lokale sykehjem som betjener innbyggerne i Sande kommune.

Sande Venstre vil at Sande skal gå mot Drammen i kommunesammenslåingsprosessen. Det er Drammen som er bysenteret i regionen. Det er gode økonomiske, geografiske og demokratiske grunner til å ønske en sammenslåing med Drammen og Svelvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**