Kommunesammenslåing

Nes Venstre avholdt medlemsmøte 5. februar der den forestående prosessen rundt kommunesammenslåing ble diskutert. Nes Venstre er opptatt av at det blir en åpen prosess der kommunen setter seg i førersetet og ser etter ulike alternativer som drøftes med tanke på fordeler og ulemper opp i mot dagens situasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Arealdel

Foto: kart

Regjeringen og fylkesmannen har utfordret alle landets kommuner til å gjennomgå en prosess med tanke på sammenslåing. Mange av landets kommuner er små, og har utfordringer knyttet til bærekraftige fagmiljø for å løse kommunale oppgaver. I tillegg vurderes muligheten for å kunne tilføre større kommuner flere oppgaver enn i dag. Nes kommune er i denne sammenheng å regne for en stor kommune, og regjeringens rapport uttaler at kommuner i størrelsesorden 18-20 tusen innbyggere antas å ha tilstrekkelig bærekraft både for dagens oppgaver og mulig nye oppgaver. Kommunene rundt Oslo har imidlertid fått en ekstra utfordring til likevel å vurdere sammenslåing for å ivareta veksten i området på best mulig måte.

Kongsvingerbanen som hovedstruktur
Nes Venstre diskuterte torsdag lokallagets holdning til en mulig kommunesammenslåing. Partiet er opptatt av at prosessen skal ledes godt og munne ut i en sak som er ballansert der fordeler og ulemper ved dagens situasjon drøftes mot mulige alternativer. Nes Venstre ønsker spesielt at det skal sees på alternativer der Kongsvingerbanen er sammenknytning mellom de sammenslåtte kommunene med bakgrunn i styrking av jernbanen, miljø, videregående skolestruktur og reisemønster. Kongsvingerbanen bør styrkes og Årnes sentrum bør utvikles for å sikre dette.

Bevare identitet og demokrati
Nes Venstre er videre opptatt av at en eventuell sammenslåing skjer på en slik måte at innbyggere i Nes fortsatt beholder sin identitet og føler tilknytning til sammfunnet. Elementer som kultur og tilhørlighet må være en del av vurderingen. For å sikre at alternativene som vurderes blir til beste for innbyggerne i Nes er det viktig at Nes kommune selv setter seg i førersetet og legger premisser, heller en å avvente innspill og utspill fra andre.

Åpne, men avventende
Nes Venstre skal være åpne i prosessen og bidra aktivt til å avdekke muligheter og potensiale i de ulike alternativene. Vi skal delta på arenaer der temaet diskuteres og på den måten bidra til å sikre en ballansert sak som kommer til behandling i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**